DUYURULAR
Tarih: 9.11.2018| Okunma Sayısı: 12831

TBB DUYURU NO:2022/34

Konu: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında.

 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca  "Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi"nin 2022 Temmuz ayında çıkacak 9. sayısında, temel insan hakları ile ilgili farkındalığı arttırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açışı oluşturan makalelere yer verileceği bildirilmiştir.

 

TBB DUYURU NO:2022/31

Konu: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün İnsan Hakları Sertifika Programı  Hakkında.

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün “İnsan Hakları Sertifika Programı” konulu yazısı ile Ankara Üniversitesi ile Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; 10 Mayıs-30 Haziran 2022 tarihleri arasında “İnsan Hakları Sertifika Programı” gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

 

TBB DUYURU NO:2021/51

Konu: Avukatın, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2.maddesi kapsamındaki bilgi ve belge inceleme talebinin mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi ve bu yöndeki taleplerin etkin ve süratle sonuçlandırılması hususlarında TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İçişleri Bakanlığı’na yönelik Tavsiye Kararı Hakkında.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan alınan 20.10.2021 ve 2021/15105-S.21.24179 sayılı tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun anılan kararında, “ avukat olan başvuranın Avukatlık Kanunu’nun 2’inci maddesi kapsamındaki bilgi ve belge inceleme isteminin mevzuata uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmesi ve bu yöndeki istemlerin etkin ve süratle sonuçlandırılması hususlarında” İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

 TBB DUYURU NO:2021/25

Türkiye Barolar Birliği 'nin 04-05 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun 'da yapılan 35. Olağan Genel Kurulu 'nda  alınan kararlar doğrultusunda, Birlik Keseneği  6,53 TL, Ölüm Yardımı ise 1,60 TL olarak belirlenmiştir.

 

Aşağıya çıkartılan Kesenek ve Ölüm Yardımı borçları 31 Aralık 2020 tarihinde bildirdiğiniz avukat sayıları dikkate alınarak yapılmıştır.

 

TBB DUYURU NO:2021/23

Konu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 21.04.2021 Günlü Staj Kayıt Ücreti  İle İlgili Tavsiye Kararları Hakkında.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun “staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığı görülmekle… Staj kaydiye ücretine ilişkin barolar arasında bir uygulama birliğinin sağlanması hususunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na tavsiyede bulunulmasına” ilişkin 21.04.2021 tarihli tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun anılan kararlarında, “ülkemizde mevcut barolar arasında stajyer avukat adaylarından staj kaydiye bedeli talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği olmadığı, staj kaydiye bedeli adı altında Kanunda açık bir düzenlenme de olmadığı görülmekle; Türkiye Barolar Birliği’nin bu konuda barolar arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği kanaatine” varılmış, sonuç olarak ise, “avukatlık staj ücretine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması” konusunda Türkiye Barolar Birliğine tavsiyede bulunulmuştur.

 

TBB DUYURU NO:2021/21

Konu:  Tıp Doktoru Unvanı Olarak Kullanılan (Dr.) Unvanının Avukat ve Stajyer Avukat Unvanları İle Birlikte Kullanılmaması  Hakkında.

 

Türkiye Barolar Birliği’nin 25 Şubat 2021 günlü toplantısında; TBB Avukat Hakları Merkezi tarafından, Avukatların diğer meslek unvanlarını kullanıp kullanamayacağına ilişkin hazırlanan  rapor görüşülmüş ve Tıp Doktoru unvanı olarak kullanılan (Dr.) unvanının Avukat (Av.) ve Stajyer Avukat (Stj. Av.) unvanları ile birlikte kullanılmaması yönünde karar verilmiştir.

Alınan karar gereği; Yükseköğretim mevzuatı uyarınca Tıp Fakültesi mezunlarına verilen “Tıp Doktoru” (Dr.) unvanının akademik bir unvan olmadığını, doktora eğitimini tamamlamış olmak anlamına gelmediğini ve Avukatlık Kanununun “Reklam Yasağı” başlıklı 55. maddesinin 1. fıkrası ve “Avukatlıkla birleşebilen işler” başlıklı 12.maddesinin 1.fıkrasının b) bendi uyarınca Avukat ve Stajyer Avukat unvanları ile birlikte kullanmasının Avukatlık Hukukuna uygun olmadığı hususunu bilgilerinize sunar, Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

TBB DUYURU NO: 2021/17

Konu: “Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar” Yükümlülük Rehberi Hakkında.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik 2. maddesinin d fıkrasında “9/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” yükümlü olarak sayılmaktadır.

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’ndan alınan yazıda FATF (Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü) kriterleri ve tavsiyeleri kapsamında yükümlü kapsamına alınan meslektaşlarımızın “bu konuda bilgi sahibi olması, farkındalık kazandırılması amacı” ile avukatlara yönelik yükümlülük rehberi hazırlandığı bildirilmiştir.

 

TBB DUYURU NO:2021/13

Konu: Müdafi veya vekilin CMK görevini yerine getirdikten ve ücrete hak kazandıktan sonra kurum avukatı olması nedeniyle serbest meslek makbuzu düzenleyemediği hallerde, CMK ücret ödemesinin nasıl yapılacağı hakkında

 

Kurum avukatı olarak göreve başlayan ve bu nedenle serbest meslek makbuzu kesemeyen avukatlara, serbest avukatlık döneminde Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yapılan görevlendirmelere ilişkin ücret alacağının nasıl ödeneceği hususunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarih ve 23724 sayılı yazısı ekte gönderilmektedir.

Yazıda “Müdafi veya vekilin daha sonradan kurum avukatı olması nedeniyle serbest meslek makbuzu düzenleyemediği hâllerde, ödeme belgesi ekine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Eki 1 Örnek Numaralı Harcama Pusulasının kanıtlayıcı belge olarak bağlanması suretiyle ödeme yapılabileceği” bildirilmektedir.

 

TBB DUYURU NO:2021/11

Konu: KDV  Tevkifatı Uygulaması Hakkında.

 

Bilindiği üzere; 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV tevkifatı uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik hakkında TBB Vergi Hukuku Komisyonu tarafından hazırlanan istişari nitelikteki görüşün bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, Baronuz mensubu meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

 

TBB DUYURU NO:2021/9

Konu: Elektronik Tebligatla İlgili Sürenin Hesaplanmasında; Elektronik Tebligatın Muhataba Ulaştığı Tarih Dikkate Alınmaksızın Bu Tarihi Takip Eden Beşinci Günde Tebligatın Yapılmış Sayılacağı Hakkında.

 

Kanunun açık hükmüne rağmen elektronik tebligatta sürenin yanlış hesaplanmasına ilişkin uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla Elektronik Tebligat Yönetmeliğine açıklık getirilmesi talebiyle Birliğimizce Adalet Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucunda, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olup, muhatap tarafından okunup okunmadığının, yahut hangi tarihte okunduğunun tebligatın yapılmış sayıldığı tarihe bir etkisi bulunmamaktadır. 7201 sayılı Kanunda elektronik tebligatı ilk defa düzenleyen 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, sürenin hesaplanmasında elektronik tebligatın muhataba ulaştığı tarih dikkate alınmaksızın bu tarihi takip eden beşinci günde tebligat yapılmış sayılacak olup tebligatın ilgilisi beş günlük süre bitmeden okusa bile tebliğ ve tebliğe bağlanan sonuçlar beş günlük sürenin bitiminden sonra başlayacaktır. Bu itibarla; Kanun ve yönetmelik hükümleri tereddüte mahal vermeyecek açıklıkta olup Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde düzenleme yapılmasına ihtiyaç olmadığı” belirtilmektedir.

Bununla birlikte, önemle hatırlatmak gerekir ki, bireysel başvuruda “öğrenme tarihi”ni esas alan özel Kanun hükmüne atıf yapan Anayasa Mahkemesi’nin (04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15.01.2020 tarih ve 2019/6266 Başvuru nolu) içtihadı farklı olup, İstinaf ve Yargıtay Dairelerinin bir kısmı da 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun açık hükmüne rağmen farklı kararlar vermektedir. Bu çelişkilerin giderilmesi amacıyla Birliğimizce Yargıtay 1.Dairesi Bakanlığı nezdinde içtihadın birleştirmesi hususunun değerlendirilmesi amacıyla başvuruda bulunulmuştur. Ancak henüz bu konuda bir İçtihadı Birleştirme kararı verilmemiştir.  

 

Bilgilerinize sunar, Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

TBB DUYURU NO:2021/7

Konu: Baro Genel Kurulları Hakkında

 

Baro Genel Kurullarının pandemi sebebiyle ertelenmesinin neden olduğu fiili ve hukuki belirsizliğin giderilmesi için Birliğimizce bugüne kadar ilgili makamlar nezdinde çeşitli girişimde bulunulmuştur.

Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Adalet Bakanlığına ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıklarına bir yazı yazılarak durum açıklanmış, belirsizliğin giderilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu yazı örneği ilişiktedir.

 

TBB DUYURU NO:2021/6

Konu: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı  Hakkında

 

Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 09.02.2021 günlü yazı ekinde gönderilen ve 05.02.2021 tarih 31386 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16.10.2020 tarih, Esas:2018/4, Karar: 2020/2 sayılı kararında özetle “Davalı tarafın harçtan muaf olduğu nispi karar ve ilam harcına tabi bir davada, dava açılırken yatırılan maktu karar ve ilam harcının yeterli olup olmadığı, böyle bir davanın kısmî dava olarak açılması ve ıslah yapılmak suretiyle dava değerinin arttırılması hâlinde, ıslah edilen miktar için nispi karar ve ilam harcının tamamlanmasının gerekip gerekmediği ayrıca; bu tür bir davanın belirsiz alacak davası olarak açılması hâlinde, alacağın sonradan belirlenen miktarı için nispi karar ve ilam harcının tamamlanmasının gerekip gerekmediği konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de; içtihatların birleştirilmesine karar verilebilmesi için, içtihat aykırılığına konu kararların devamlılık arz etmesinin gerekmesi ve Yargıtay’ın Özel Dairelerinin yerleşmiş kararlarına aykırılık teşkil eden Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun sadece 03.11.2010 tarihli ve 2010/10- 550 E., 2020/561 K. sayılı kararının bulunması ve henüz istikrar kazanmamış olması karşısında, içtihatların birleştirilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.” denilmektedir.

 

TBB DUYURU NO:2021/4

Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün yazısı hakkında

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden alınan yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunda yer alan başvuru süresinin 01.02.2021 tarihine ertelendiği ve anılan Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanan sigortalı ve işverenlerin borçlarına; süresinde ödenmeyen alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine oranı daha düşük olan Yİ-ÜFE uygulanacağı, borçların taksitlendirilmesinde herhangi bir teminat istenmeyeceği, yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağı, yapılandırılan borçların ilk taksitinin ödenmesi kaydıyla Kurumca sağlanan genel sağlık sigortası hizmetinden yararlanma imkanı sağlanacağı belirtilmektedir.

 

TBB DUYURU NO:2021/3

Konu: Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) Birliğimize gönderilen 31.12.2020 tarih ve 8675 sayılı yazısı ekinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 367714  sayılı özelgesinde, mesleki sorumluluk sigortası prim ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (1) numaralı bendine göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği bildirilmekte olup, anılan yazı ve özelgenin birer örneği ekte gönderilmektedir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2021/2

1-Yetki Belgelerinin Asıl ve Suretleri İle,
2-Noterlerce Düzenlenen veya Tasdik Edilen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin 492 Sayılı Kanun Uyarınca Harca Tabi Olduğu,
3-Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında.

“…Vekâletname hükmünde bulunan yetki belgelerinin asıl ve suretlerinin yargı mercilerine ibraz edilmesi durumunda, bu yetki belgeleri avukat veya avukat ortaklığı tarafından düzenlenip onaylandığından, 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin D /l-c bendine göre suret harcının alınması, 1136 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında stajyer avukatlara verilecek muvafakatnamenin ise harca tabi tutulmaması, ancak muvafakatnamenin noterde düzenlenmesi veya tasdiki durumunda 492 sayılı Kanun hükümleri uyarınca harca tabi tutulması gerektiği düşünülmekle birlikte, yargılama yetkisine taalluk eden bu konuda görevli yargı mercinin vereceği kararın asıl…” olacağına ilişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.01.2021 tarih 438 sayılı yazının bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2021/1

2021 yılında kullanılacak vekalet pullarının beher bedeli 13,40 TL olarak tespit edilmiş olup, basımına başlanmıştır.

1-) Yeni pullar basımın tamamlanmasını müteakiben T.Halk Bankası şubelerine gönderilecektir.

2-) Barolarımızın ellerinde kalan 2020 yılına ait vekalet pullarını 01.02.2021 tarihine kadar fiilen (Elden, Posta, Kargo vb.) Birliğimize teslim etmeleri halinde, teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

 

TBB DUYURU NO:2020/75

Konu: Ceza ve infaz kurumları girişlerinde HES kodu uygulaması hakkında


 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, Covid 19 ile mücadele kapsamında ceza evleri girişlerinde meslektaşlarımız için de HES (hayat Eve Sığar) Kodu uygulamasına geçildiği duyurulmuştur. 

 

TBB DUYURU NO:2020/74

Konu: T.C. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından alınan meslektaşlarımızın taleplerinin daha hızlı karşılanması ve iş yükünü azaltılması amacı ile icra iş ve işlemlerinde UYAP üzerinde tanımlı yeni ekranların kullanılması talebi hakkında.. 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce duyurumuz ekinde gönderilen yazıda; Avukat Portal üzerinden icra dairelerine gönderilen tüm talepler; sorgu, haciz ve buna benzer içeriklerden oluşan müzekkereler ile gelmekte iken, son yapılan güncellemeler ile birlikte UYAP’a entegrasyonu sağlanan haciz ve sorgu talepleri yönünden tanımlı hale getirildiği belirtilmiştir.

Meslektaşlarımızın tanımlı talep ekranını kullanmamaları ya da bu ekranla birlikte eski ekranı kullanmaya devam etmeleri ve taleplerin, yeni ekrandan açılmasına rağmen robot yazılımlarla eski ekrandan da mükerrer olarak açılması faaliyetleri nedeni ile oluşan yoğunluğun azaltılarak taleplerinin daha hızlı sonuçlanması amacı ile yeni oluşturulan talep ekranının kullanılması, eski ekrandan mükerrer taleplerin gönderilmemesi konusunda gerekli özenin gösterilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/73

Konu: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18.08.2020 Günlü 90822 Sayılı, “Vergi Tevkifatı ve Mahsubu” Konulu Yazısı.


 

7194 sayılı Kanunun 16.maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesine eklenen “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlükleri dahil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır” şeklindeki düzenlemenin uygulanmasına ilişkin açıklama talebimiz üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 18.08.2020 tarih ve 90822 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir.

 

 Yazıda özetle,

 • 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına yönelik bir değişiklik yapılmadığı,
 • İlave bir vergi yükü getirilmediği,
 • Değişiklik öncesinde avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde, ödemenin yapılış şekline göre tevkifatı kimin yapacağı (alacaklı (davayı kazanan), borçlu (davayı kaybeden) veya icra dairesi) hususunda yaşanan ihtilafların sonlandırılmasını teminen tevkifatın kimin tarafından yapılacağı hususunun netleştirildiği, 
 • 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, vekalet ücretlerinde vergi tefkifatı uygulaması ve vekalet ücreti ödemelerinde belge düzenine yönelik detaylı açıklamalara ve örnek uygulamalara yer verildiği,
 • Vekalet ücreti ödemelerinde, ödemeye aracılık eden icra dairlerinin tevkifat sorumluluğu bulunmadığı, yine 193 sayılı Kanunun 94.maddesinin 1.fıkrasında sayılmayanlar, diğer bir ifadeyle tevkifat yükümlülüğü bulunmayanlar tarafından yapılan vekalet ücreti ödemeleri üzerinden de gelir vergisi tevkifatı yapılmasının söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunar, Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

TBB DUYURU NO:2020/70

Konu: Silah Altına Alınacak Yükümlülerin Erteleme İşlemleri  Hakkında.

 

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.08.2020 günlü 88110250-122.02.01-E.448264 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu yazıda; silah altına alınacak durumda olan yükümlülerin erteleme işlemlerinin zamanında yapılarak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla erteleme işlemlerinde riayet edilmesi gereken hususlar bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla. 

TBB DUYURU NO:2020/69

Konu: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı Hakkında.

 

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve  Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 26.08.2020 tarih E.27239794-010-03-0002-2020-24/511 sayılı yazısı ile Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair 63 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı" gönderilerek taslağa ilişkin Baroların da görüşleri alınmak suretiyle görüş ve değerlendirmelerimizin gönderilmesi istenmiştir.

http://magdur.adaIet.gov.tr/admyonetmeligi.rar linkinden temin edilebilecek “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı" hakkındaki Baronuz görüşlerinin 23 Eylül 2020 tarihine kadar ozge.ozder@barobirlik.org.tr adresine gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/65

Konu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 06.07.2020 ve 14.07.2020 tarihli tavsiye kararları hakkında

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun “staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığı görülmekle …. Staj kaydiye ücretine ilişkin barolar arasında bir uygulama birliğinin sağlanması hususunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na tavsiyede bulunulmasına” ilişkin 06.07.2020 ve 14.07.2020 tarihli tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun anılan kararlarında, “ülkemizde mevcut barolar arasında stajyer avukat adaylarından staj kaydiye bedeli talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği olmadığı, staj kaydiye bedeli adı altında Kanunda açık bir düzenlenme de olmadığı görülmekle; Türkiye Barolar Birliği’nin bu konuda barolar arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği kanaatine” varılmış, sonuç olarak ise,  “avukatlık staj ücretine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması” konusunda Türkiye Barolar Birliğine tavsiyede bulunulmuştur. 

Tavsiye kararının bir örneğini görüş ve takdirlerinize saygılarımla sunarım.

 

TBB DUYURU NO:2020/64

Konu: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2020 tarih ve 72145 sayılı yazısı hakkında

 

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2020 tarih ve 72145 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Yazıda özetle, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45.maddesi ve Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) Yönetmeliği hükümleri kapsamında ikili anlaşma imzalanarak Baroların KPS servislerinden faydalanmalarının sağlandığı; E-Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan belgelerin, 5490 sayılı Kanunun 44. Maddesinin 5.fıkrası uyarınca, “nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgelerle aynı hukuki değere sahip” olduğu; E-Devlet üzerinden üretilen Nüfus Kayıt örneği ve Yerleşim Yeri Belgeleri için barkod/kare kod uygulamaları ile doğrulama hizmeti sunulduğu ve 5490 sayılı Kanunun 45.maddesinin 7.fıkrasında yer alan “Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşım Sisteminden temin ederler” hükmü kapsamında anılan belgelerin KPS üzerinden karşılanması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/62

Konu: E-Devlet Üzerinden Alınan Mezun Belgeleri  Hakkında.

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Fakültesi Dekanlığı Fakülte Sekreterliği’nden alınan “Mezun Teyitleri” konulu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; e-Devlet üzerinden alınan mezun belgelerine teyit yazısı düzenlenmeyeceğinin tüm baro başkanlıklarına bildirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/61

Konu: Askerlik Durum Belgesi Hakkında.

 

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden alınan 03.07.2020 günlü 85018864-710.99-E.378283 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ve elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına sunulan askerlik durum belgesinin, ilgili makamların imza ve mühürünü taşıyan askerlik durum belgesi ile aynı hukuki niteliğe sahip olmasının sağlandığı, bu bağlamda, e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ve aynı zamanda terhis belgesi yerine de kullanılan askerlik durum belgesinin ibraz edilen makamlarca kabul edilmesi ve yeniden ıslak imzalı belge talep edilmemesi bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla. 

 

TBB DUYURU NO:2020/60

Konu: Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın “İş Bölümü” Konulu Yazısı.

 

Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 08.07.2020 günlü ve 60482426/4379/7459 sayılı yazısı ve eki Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 07.07.2020 tarihli ve 173 sayılı kararının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

TBB DUYURU NO:2020/59

Türkiye Barolar Birliği 'nin 04-05 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun 'da yapılan 35. Olağan Genel Kurulu 'nda  alınan kararlar doğrultusunda, Birlik Keseneği  6,53 TL, Ölüm Yardımı ise 1,60 TL olarak belirlenmiştir.

Aşağıya çıkartılan Kesenek ve Ölüm Yardımı borçları 31 Aralık 2019 tarihinde bildirdiğiniz avukat sayıları dikkate alınarak yapılmıştır.

 

TBB DUYURU NO:2020/58

Konu : Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısı Hakkında

 

CMK gereğince görevlendirilen müdafii/vekillere ödenen zorunlu yol giderleri için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi yönündeki uygulamaya son verilmesi konusunda Birliğimizce yapılan girişimler çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan zorunlu yol giderlerinin temyiz, istinaf ve itiraz harçları gibi değerlendirilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 67.maddesinde değişiklik yapılması konusunda çalışma yürütülmesinin talep edilmesi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan “talep ve önerilerimizin değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığı” hususundaki 22.05.2020 tarih ve 54397 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Konu, Başkanlığımızca takibe devam edilecektir.
Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/53

Konu : Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Ödemeleri Hakkında.

 

Beraat Eden ve Kendini Vekille Temsil Ettiren Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretleri Hakkında Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile yaptığımız yazışmaya alınan 08.05.2020 günlü ve 99343242-612.99.00-E.305/1145 sayılı yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilen ödeneğin Adalet Bakanlığı Mahkemeler Bütçesine tahsis edilmesini takiben, ödeneklerin Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama birimlerine bekletilmeksizin gönderileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.  

 

TBB DUYURU NO:2020/49

Konu : Ertelenen SGK Primleri Hakkında.
 

Ertelenen SGK primlerinin yarısının ödenmesi konusunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ve SGK İşverenler Daire Başkanlığı’ndan alınan yanıtların birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/19

İLGİ: Makbuztek Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Tanıtım Kampanyası Hakkında.


Bildiğiniz gibi, birçok alanda uygulamaya geçirilen e-Dönüşüm” kapsamındaki değişikliklerden Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması, Meslektaşlarımız tarafından halen kullanılabilmekte olup, 01.06.2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecektir.

Başkanlığımızca Barolarımıza ve Avukatlarımıza özel olarak Makbuztek” adıyla bir Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması hazırlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarına uygun olarak hazırlanan Makbuztek, diğer TBB projelerindeki kalite, güvence ve benzerleri ile kıyaslanamayacak düşük fiyat garantisi ve Barokart ödeme kolaylığı ile meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulaması Makbuztek, TBB tarafından Avukatlara sunulan UHAP, icraTeK, büroTeK, kararTeK, OCAS, AYAS ve UZAS gibi tüm Avukat ve Baro sistemleri ile tam entegre olup CMK, Adli Yardım gibi Baro ve Avukat arasındaki tüm makbuz işlemlerinde ve dava ve icra takibi gibi Avukatlar için makbuz işlemi gerektiren tüm süreçlerde kolaylık ve avantaj sağlamaktadır.

Makbuztek ile İcratek ve Bürotek üzerinden serbest meslek makbuzu işlemleri yapılabileceği gibi bu programlardaki dava ve icra dosyalarındaki cari işlemler, gelir ve gider kalemleri e-defter beyan sistemine aktarılabilmekte, icra dosyalarında makbuzlar otomatik olarak İcratek üzerinden oluşturulabilmekte ve Türk Elektronik Para A.Ş. güvencesi ile tahsilat yapılabilmektedir.

Makbuztek üzerinden serbest meslek makbuzu oluşturulurken tüm makbuz hesaplama kriterleri seçilebilmekte ve makbuz rakamları otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Makbuztek üyelik, kurulum, bakım, güncelleme ücreti gerektirmemektedir. Meslektaşlarımız Makbuztek ’ le GİB kayıtlarına gönderilen e-SMM sayısı kadar ücret ödemesi yaparak programı kullanılabileceklerdir. Makbuztek makbuz paketleri benzerleri ile kıyaslanamayacak fiyatlarla meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 100 adet e-SMM düzenlenebilen makbuz paketi 39 TL+KDV karşılığında, yıllık sınırsız makbuz düzenleme hakkı veren sınırsız paket ise 299 TL+KDV karşılığında satın alınabilmektedir. Diğer makbuz paketleri yazımız ekinde ayrıca iletilmiştir.

Makbuztek sistemine giriş UHAP Kullanıcı Bilgileri (UHAP Kullanıcı Adı ve UHAP Şifresi) ile yapılabilmektedir. Programa giriş yaptıktan sonra GİB aktivasyonu program üzerinden Avukat tarafından kolayca yapılabilmektedir.

Makbuztek Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulaması ile ilgili açıklayıcı görseller ve makbuz paket seçenekleri yazımız ekinde gönderilmiştir.

Makbuztek e-SMM Portalının meslektaşlarımızın hizmetine sunulduğunun ve programın yazımız ekindeki görsellerde bulunan özelliklerinin Baronuza kayıtlı Avukatlara ivedilikle duyurulması uygulama zorunlu hale geldiğinde karşılaşılabilecek sorunları en aza indirecektir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/18

İLGİ: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle; TÜBAKKOM ve TBB İnsan Hakları Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirilecek Toplantı Hakkında.


Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu tarafından 28 Eylül 2019 tarihinde 51 barodan 118 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilen Arama Konferansı’nda ülkemizde meydana gelen kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin ve cinsel yönelimden dolayı maruz kalınan ayrımcılığın altında yatan nedenlerin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Birleşmiş Milletler Kadınlara karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin bilgi paylaşımının ve çözüm önerilerini tartışmak üzere bölgesel özellikler de dikkate alınarak 8 masa halinde grup çalışmaları yapılmış, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un uygulamasındaki sorunları gidermek, kadınların adalete erişiminin önündeki engellerinin kaldırılmasını sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi konularında ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukları tespit ederek çözüm üretmek üzere toplamda 5 genel hedefe  hangi yöntemlerle, kimlerin sorumluluğunda, kimlerle işbirliği yapılarak  ne kadar sürede ulaşılabileceğine dair yürütülen tartışmalar sonucunda faaliyet raporu oluşturulmuştur.

TÜBAKKOM ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle 14 Mart 2020 tarihinde Arama Konferansı sonuç raporu değerlendirilerek “Kadınların Adalete Erişiminin Önündeki Engellerinin Kaldırılmasını Sağlamak” genel hedefine ilişkin bilgilendirme, dava takibi, raporlama, veri hazırlama konularında bir çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır. Çalıştayda Arama Konferansı sonuç raporu da katılımcılarla paylaşılacaktır.

Konunun Baronuz mensubu ilgili meslektaşlara duyurulması devamlılığın sağlanabilmesi için öncelikle mümkünse 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen Arama Konferansı’na katılan 1 meslektaşımızın, aksi halde Baronuz tarafından görevlendirilecek konu ile ilgili 1 katılımcının isim ve iletişim bilgilerinin 09.03.2020 tarihine kadar nilay.atalay@barobirlik.org.tr adresine ya da posta veya faks yolu ile Birliğimize bildirilmesini, katılımcıların yol ve konaklama masraflarının baroları tarafından karşılanacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/16

İLGİ: İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kararları Hakkında.


17/03/2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi gereğince insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulması konusunda çalışmalar yürütmek, eylem planı hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Birliğimizin de katkıda bulunduğu İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu oluşturulmuştur.

19.11.2019 tarihinde Komisyonun üçüncü toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Komisyonun 2019/1.3 sayılı kararı “Barolar içerisinde mağdurların davalarını takip edecek özel avukat gruplarının oluşturulması ( Türkiye Barolar Birliği, İlgili Barolar)” şeklindedir.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonunun 2019/1.3 sayılı kararına ilişkin İnsan Ticareti Mağdurlarına adli yardım ve CMK uyarınca yapılacak görevlendirmelerde bu konuda eğitim almış özel avukat gruplarınca eğitim verilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonunun kararları ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize  sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/15

İlgi: Avukatlık Disiplin Hukuku Konusunda Mesleki-Bilimsel Toplantı Hakkında.


Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulumuzun; 29.11.2019 günlü toplantısında; “…Birliğimiz koordinasyonunda ilki Bursa’da gerçekleştirilen, Baro Disiplin Kurulları toplantısının ikincisinin Ankara'da organize edilmesine ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasına…” karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararı uyarınca gerekli çalışmaları başlatılan ve 03-04 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Avukatlık Disiplin Hukuku konulu mesleki-bilimsel toplantının plan taslağı hazır olup program detayları kesinleşince Barolarımıza bildirilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/14

Konu: Şiddet ve İstismar Suçları Hakkında


Şiddetle Mücadele İçin Toplumsal Seferberlik (ŞMİTS) çalışmalarımız kapsamında faaliyet programımızda değerlendirilmek ve bir toplu bilgi oluşturulmasını sağlamak üzere; ilinizde kadınlar, çocuklar ve hayvanlara karşı işlenen ve baronuz tarafından takip edilen ve bizim tarafımızdan da takip edilmesini istediğiniz şiddet ve istismar davalarıyla, çevre tahribine ilişkin davalara ait bilgilerin 10.03.2020 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/13

İLGİ: Meslekte 40. 50. ve 60. Yıl Onur Madalyaları Hakkında.


Mesleğimize ve adalete kırk, elli ve altmış yıl hizmet etmiş değerli üstadlarımıza Birliğimizin hazırladığı onur madalyaları 2020 yılı içinde düzenlenecek törenle sunulacaktır.

2020 senesi sonu dahil olma üzere bu kapsamdaki meslektaşlarımızın hizmet süreleri, adres ve telefon numaralarını exel ortamında necati.kaya@barobirlik.org.tr e-posta adresine ve ekte örneği gönderilen formatta çıktı olarak en geç 24 Şubat 2020 tarihine kadar Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

Baronuzca isimleri bildirilen meslektaşlarımız, Birliğimiz tarafından düzenlenecek törene bizzat davet edilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/12

İLGİ: Disiplin Para Cezalarının Güncelleştirilmesi Hakkında.


Avukatlık Kanunu'nun 135/3.maddesinde yer alan 'Disiplin Para Cezalarının' 2020 yılı yeniden değerleme oranı dikkate alınarak  hesaplanmış alt ve üst sınırlarını gösterir liste Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2020 günlü toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/11

Konu: Mezun Bilgi Sistemi Hakkında


Zonguldak Bülent Ecevit  Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınan  yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda;  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden mezun olanların Üniversitelerine ait  mezun.beun.edu.tr adlı internet adresinde bulunan Mezun Bilgi Sistemi üzerinde güncel bilgilerini paylaşmalarının sağlanması talep edilmektedir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/10

Konu: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümü Hakkında.

28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 1 sayılı iş bölümü kararı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/9

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa Konseyi'ne görevlendirmeler gerçekleştirilecektir. Bu görevlendirmelerin amacı baroların ve TBB'nin insan hakları alanında insan kaynakları kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve belirli insan hakları alanlarında esasa ilişkin bilgilerini artırarak diğer Avrupa Konseyi kuruluşlarından da faydalanmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda AİHM (Yazı İşleri Müdürlüğü'nde) iki kişinin, AİHM Kararların İcrası Departmanında iki kişinin görevlendirilmesi öngörülmektedir.

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilecek olan iki kişinin;

- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- Ziyaret eden heyetlere sunum hazırlaması,
- Başvuruların kabul edilebilirliği dâhil olmak üzere çeşitli sorular hakkında notları hazırlaması,
- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmesi,

Kararların İcrası Dairesi'nde görevlendirilecek olan iki kişinin;

- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- Kararların İcrası Dairesi'nin işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmesi, beklenmektedir.

Bahsi geçen bu görevlendirmelerin süresi en fazla iki aydır. Bu duyuruya ilişkin görevlendirme dönemi 1 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasındadır. Görevlendirilecek olan katılımcılarımıza, görevlendirme süresince (iki ay) Proje kapsamında gidiş-dönüş bileti ve günlük harcırah olmak üzere finansal destek sağlanacaktır. 

Başvuru Kriterleri:

- İleri seviyede İngilizce veya Fransızca bilme,
- Türkiye'deki insan hakları davalarına ve AİHM içtihatlarına hâkim olma,
- İkna edici motivasyonu olan (görevlendirmenin sonucunda görevli olduğu baronun insan hakları alanındaki çalışmalarına katkı sağlama)
- İnsan hakları alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapılmış olması tercih sebebidir,
- AİHM ve/veya AYM'ye başvuru deneyiminin olması tercih sebebidir,
- İnsan hakları alanında eğitici olunması tercih sebebidir.

Başvuru Koşulları:

- Tüm başvuruların en geç 13 Mart 2020 Saat 18.00'a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında iletilmesi gereklidir. (ihem@barobirlik.org.tr) Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır.
- Başvurucuların CV'lerini Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunmaları gereklidir.
- Başvurular ile birlikte en az 1.000 kelimeden oluşan bir niyet mektubunun gönderilmesi gereklidir. İlgili niyet mektubunun Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunulması gereklidir.
- Başvurulan pozisyonun Birliğimize gönderilecek e-postanın içeriğinde açıkça belirtilmesi gereklidir. Birden fazla pozisyon için başvuru gerçekleştirilebilir.

 

TBB DUYURU NO:2020/8

Konu: Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Hakkında.

1. 
Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Yönetmelik uyarınca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce talep formu hazırlandığında başvurular alınmaya başlayacaktır. Hazırlıklarımızın tamamlanması açısından; Birliğimize yapılan başvurulardaki bilgileri elektronik imzasıyla doğrulayacak en az 2 en çok 4 personelinizin bilgilerinin Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

3. Yönetmeliğin, "Sorumluluk" kenar başlıklı 5. maddesi, talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan bulunması halinde formu imzalayan kişilerin de sorumlu olacağını hükme bağlamıştır. Bu sebeple avukatlara ilişkin bilgilerin UHAP sistemi üzerinde doğru ve güncel tutulması hususi damgalı pasaport başvuruları açısından da azami önem taşımaktadır. İlgili personelin bu konuda uyarılması ve denetlenmesi faydalı olacaktır.

4. Doğrudan TBB'ye yapılan başvurularda Baro tarafından gerçekleştirilecek doğrulama işleminin, meslektaşlarımızın mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için en kısa sürede yerine getirilmesi gerektiği açıktır.
Bu sebeple Başkanlığımızca azami 4 günlük bir süre öngörülmüştür. Sürenin yetersiz görülmesi halinde Başkanlığımıza meslektaşlarımızla paylaşılmak üzere bilgi verilmesi gerekmektedir.

5. Ayrıca Yönetmeliğin 4/2. maddesine göre doğrudan Baroya yapılan başvuruları fiziksel ortamda onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örnekleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine Baro tarafından bildirilecektir.

6. Meslektaşlarımızın süreç hakkında bilgilendirilmesine ilişkin bilgi notu duyurumuz ekinde gönderilmiş, Birliğimizin internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Bilgi ve gereğini saygıyla rica ederim.

 

TBB DUYURU NO:2020/7

Sayın Başkan,

TBB Yönetim Kurulu'nun 12-13 Aralık 2019 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; "Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması"nın 2020 yılında Prof. Dr. Baki Kuru onuruna yapılmasına ve yarışmanın "Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları" alanında olmasına, yarışma ile ilgili olan bütün işlemlerin TBB Eğitim Merkezi Yürütme kurulu tarafından düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

"Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması" Bölge Elemeleri Karşılaşmaları 20-21 Haziran 2020 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Ankara'da TBB Eğitim Merkezi tarafından belirlenecek 8 ayrı otelde, Final Karşılaşmaları ise 26-27 Eylül 2020 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Ankara'da Türkiye Barolar Birliği'nde yapılacaktır.

TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından yarışma kurallarında yapılan düzenleme ile 2020 yılında düzenlenecek kurgusal duruşma karşılaşmalarının sonunda toplam puanlar hesaplanırken; sözlü karşılaşma jüri puan ortalamasının %80'i, yazılı aşama jüri puan ortalamasının %20'si oranında dikkate alınacaktır.

Avukat adayı stajyerlerimizin mesleki gelişimi ve Barolarımız stajyerleri arasındaki dayanışma ve yakınlaşma açısından son derece faydalı bulduğumuz bu programa tüm Barolarımızın katılacağını ümit ediyorum.

Yarışmaya katılacak Barolarımızın katılım başvurularının ve takımların (3 asil bir yedek olmak üzere) 15 Mart 2020 günü saat 17.00'ye kadar  TBB Eğitim Merkezine bildirilmesini  rica eder, katılacak yarışmacılara şimdiden başarılar dilerim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/5

Konu: Avukat Adayları Tarafından İbraz Edilen Tek Hekim Raporları Hakkında.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısının birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazılarda özetle; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5/1-h ve Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğinin 4/2-g maddeleri uyarınca avukat adaylarının başvuru evrakı ekinde avukatlık mesleğini sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadıklarına dair sağlık raporu ibraz etmeleri gerekirken avukat adayları tarafından sunulan bir kısım sağlık raporlarının sadece fiziki muayeneye ilişkin olup akli meleke durum değerlendirmesini içermemesi nedeniyle staj listesine ve Baro levhasına yazılmak için başvuru yapan adayların onay işlemlerinde gecikme ve aksamalar yaşandığı bildirilmektedir.

Belirtilen olumsuzlukların giderilmesi bakımından avukat adaylarının, sağlık hizmet sunucularından; "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Rapor Formatı" nda yer alan "Genel Tıbbi Değerlendirme Kararı" bölümünün yanında "Akli Meleke Kararı" bölümünün de işaretlenmesini talep etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2020/4

Konu: Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Hakkında.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250.maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği, örneği ekli 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümleri seri muhakeme usulünün uygulama alanını, usule ilişkin düzenlemeleri, usulün teklifini, yaptırımları belirleme usulünü, Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenen talepnamede yer alacak hususları, mahkemece talepnamenin değerlendirilmesini, talep üzerine verilecek kararlar ile bu kararlara ilişkin itiraz usulünü ve uygulamaya dair diğer hususları kapsamaktadır.

Yönetmelik tetkik edildiğinde, bu usulün uygulanmasının Cumhuriyet Savcısının teklifinin şüpheli tarafından müdafii huzurunda kabul edilmesine bağlı olduğu görülecektir. (md.5/3, 10/1-d,10/3)

Cumhuriyet Savcısı tarafından seri muhakeme sonucunda hazırlanan talepname mahkemeye sevk edildiğinde, talepname hakkında karar verilmek üzere açılan duruşmada müdafinin de bulunması zorunludur. (13/1). Baro tarafından yapılan görevlendirmelerde, soruşturmada görev yapmış olan müdafiye, kovuşturmada öncelik verilecektir (md. 11/4).

Böylece asliye cezalarda işlerin büyük kısmında şüpheli ve sanıkların müdafiin yardımından yararlanması zorunlu hale gelmiş olmaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımla sunarım.

 

TBB DUYURU NO:2019/77

Konu: Soruşturma ve Disiplin İtiraz Dosyaları Taraflarının TC Kimlik Numaralarının Dosya İçerisine Eklenmesi Hakkında.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 142.maddesinin dördüncü fıkrası ve 157.maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Barolarımız tarafından Birliğimize gönderilen soruşturma ve disiplin itiraz  dosyaları ile ilgili olmak üzere;

Ad-Soyad benzerlikleri nedeniyle yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına çözüm olması amacıyla; 02 Ocak 2020 tarihi itibariyle Birliğimize gönderilecek dosyaların içine  Şikayet Olunan Avukatın/Avukatların-Avukat Stajyerlerinin ve Şikayetçinin/Şikayetçilerin TC Kimlik Numaralarının eklenmesi konusunda gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

TBB DUYURU NO:2019/67

Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 18.10.2019 tarih ve 2019/308 K. Sayılı Kararı Hakkında

21.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 18.10.2019 tarih ve 2019/308 Karar sayılı kararı, meslektaşlarımızı da ilgilendirmekte olup, bir örneği ekte yer almaktadır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/66

Konu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nın Elektronik Haciz İşlemleri Konulu Yazısı Hakkında.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nın 01.11.2019 tarih ve 4165443 sayılı ekli yazısında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan 06.07.2018 tarihli protokol ve 10.05.2019 tarihinde sonuçlandırılan çalışmalar neticesinde, haciz tesisi ve terkini işlemlerinin web-servisi aracılığıyla UYAP ve TAKBİS üzerinden güvenli elektronik ortamda icra müdürlüklerince yapılması uygulamasına geçildiği, güvenli elektronik ortamda yapılan işlemlerde fiziki belge üretilmediği ve posta yolu ile belge alışverişi yapılmadığı, haciz işlemlerinin icra müdürlükleri      E-Haciz uygulaması üzerinden tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği bildirilmiştir. 

Gereğini bilgilerinize ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/59

Konu: KKTC Yükseköğretim Kurumları Mezunlarının Denklik İşlemleri Hakkında.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Yükseköğretim kurumları mezunlarının denklik işlemleri ile ilgili T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini bilgilerinize ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/58

onu: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yapılan değişiklik hakkında.

02.01.2017 gün ve 29936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 17. maddesinin 2. fıkrası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2018/599 İtiraz No'lu kararı gereği değiştirilmiş olup, hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 13 Eylül 2019 gün ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım. 

Saygılarımla.

TBB DUYURU NO:2019/46

Türkiye Barolar Birliği 'nin 04-05 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun 'da yapılan 35. Olağan Genel Kurulu 'nda alınan kararlar doğrultusunda, Birlik Keseneği 6,53 TL, Ölüm Yardımı ise 1,60 TL olarak belirlenmiştir.
 

Aşağıya çıkartılan Kesenek ve Ölüm Yardımı borçları 31 Aralık 2018 tarihinde bildirdiğiniz avukat sayıları dikkate alınarak yapılmıştır.

35. Olağan Genel Kurul 'da alınan karar doğrultusunda yeni tahakkuklar baronuzun bildirdiği avukat sayısına göre yapılmıştır.

Birlik Keseneği        12 x  6,53 =    78,36 TL
Ölüm Yrd.Keseneği 12 x 1,60 =     19,20 TL

 

TBB DUYURU NO:2019/44

Konu : Adli ve İdari Yargı birimlerinde görülen, Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.
 

Adli ve İdari Yargı birimlerinde görülen, Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme taleplerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin  Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan alınan 21.06.2019 günlü 1764 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

TBB DUYURU NO:2019/36

onu: UYAP Sorgulamaları Hakkında.

Bilindiği üzere UYAP sisteminde yapılan sorgulamalarda 24 saat içinde aynı dosyada 5 sorgudan sonra sorgulama başına 50 kuruş ücretlendirme getirilmiş, ancak bu ücretlendirme, Birliğimizin girişimleri sonucu 01 Haziran 2019 tarihine ertelenmiştir.

Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde bu ücretlendirmenin sebebinin, bir gün içinde bir dosyada robot programlar yoluyla on binlerce sorgulama yapılması olduğu öğrenilmiştir.

Yine Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen yazının tetkikinde, bu robot programlarını kullanan 1000 civarında meslektaşımızın bulunduğu anlaşılmıştır.

Sistemin yavaşlamasına ve zaman zaman kitlenmesine yol açan robot programların kullanılmaması konusunda Sayın Meslektaşlarımızın bilgilendirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/34

Konu: Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor Hakkında.

12 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen 37. Baro Başkanları toplantısında alınan karar uyarınca; sigorta alanında kanuna aykırı olarak simsarlık yapan kişi ve şirketlere karşı çalışma grubu oluşturulması konusu Yönetim Kurulumuzun 25 Ocak 2019 günlü toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.
  
Yukarıda sözü edilen kararımızla oluşturulan "Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor; Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2019 günlü toplantısında görüşülmüş ve hazırlanan rapor hakkında Barolarımızdan somut önerilerini bildirmelerinin istenmesine karar verilmiştir.

Bir örneği ekte gönderilen "Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor" hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizin 02 Mayıs 2019 Salı gününe kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/33

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.

Ekteki listelerin incelenmesinden de görüleceği gibi birçok Baromuz kesenek, ölüm yardımı,  TBB İktisadi İşletmesi borçlarını Türkiye Barolar Birliğine ödemediklerinden, zorunlu olarak bu miktarların vekâlet pulu payı alacaklarından mahsup edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu nedenle Barolarımıza duyuru ile bildirilen kesenek ve ölüm yardımı borçlarının duyuruda belirtilen tarihlerde ödenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Staj Kredi Yönetmeliğinin 23. maddesi hükmü çerçevesinde hesaplanarak, anılan kesintiler sonrası kalan tutarlar Barolarımızın banka hesaplarına gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

 

  

TBB DUYURU NO:2019/32

Konu: Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında 

İlgi: 14.03.2019 günlü 2019/23 sayılı Duyurumuz.

Adalet Bakanlığı'na yaptığımız başvuru sonucunda; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen 14.03.2019 tarihli duyuru esas alınmak suretiyle, Çorum Sulh Ceza Hakimliği'nin 25.03.2019 tarih ve 2019/1221 D. İş sayılı kararı ile avukatın, soruşturma dosyasını herhangi bir vekaletname, görev yazısı yahut soruşturma dosyasının taraflarından birinin yazılı veya sözlü muvafakati olmaksızın inceleyebileceğine karar verilmiştir.

Söz konusu kararın bir örneği ekte gönderilmiş olup, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/30

Konu: Avukatlık Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğunu İhlal Eden Kooperatif ve Şirketlere Kesilen İdari Para Cezası Hakkında. 

12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen 37. Baro Başkanları toplantısında alınan karar uyarınca; Avukatlık Kanunu'na göre, avukat bulundurma zorunluluğunu ihlal eden kooperatiflere ve şirketlere kesilen idari para cezasının belirli bir yüzdesinin barolara aktarılması suretiyle, kuralı ihlal eden tüzel kişileri baroların daha yakından takip etmesinin ve böylece Hazinenin elde edeceği gelirin de artırılmasının sağlanması konusunda, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimlere alınan 29.03.2019 günlü yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/23

Konu : Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında.

Soruşturma dosyasının avukat tarafından vekaletname veya görevlendirme yazısı olmadan incelenmesine ilişkin Adalet Bakanlığı'na yaptığımız başvuru sonucunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen duyuru ektedir.

Yapılan duyuruda özetle;

1- Soruşturma evresinin gizli olduğu, şüpheli müdafii ya da katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişi vekilinin soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla soruşturmadan bilgi alması veya soruşturma evrakını inceleyebilmesi için müdafii veya vekili olduğunu beyan ettiği şahıslarla ilgili UYAP'ta kaydının bulunması ya da müdafi veya vekil sıfatını aldığına dair bir görevlendirme yazısı ya da vekaletnameyi Cumhuriyet savcılığına ibraz etmesi gerektiği,
2- Avukatın, müdafii veya vekili olduğunu beyan ettiği şahıslarla ilgili UYAP'ta kaydı, müdafi veya vekil sıfatını aldığına dair bir görevlendirme yazısı ya da vekaletnamesinin bulunmadığı hallerde; 
a) Avukat tarafından, soruşturma dosyasının hangi tarafı ile ilgili inceleme yapılmak istendiğine dair kendisinin imzalı beyanını içeren dilekçesi ve ekinde baro kimlik belgesinin bir örneği ile ön büro veya Cumhuriyet savcılığı soruşturma bürosuna başvuruda bulunabileceği,
b) Avukat tarafından, tarafın iznini içeren imzalı dilekçesi ile kendi dilekçesi ve baro kimlik belgesi örneği ile birlik te dosya inceleme talebinde bulunabileceği,
c) Soruşturma dosyasında kısıtlama kararı bulunuyor ise ilgili tarafın katılma hakkının bulunduğu işlemler ile bilirkişi raporlarının da söz konusu avukatın incelemesine sunulabileceği,
3- Tüm bu işlemlere dosya inceleme tutanağında yer verilmesi ve taraftar ya da müdafi veya vekiller tarafından sunulan dilekçeler ile eklerinin taranarak UYAP sistem ne aktarılması gerektiği,

hususunda görüş bildirilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/21

Konu : Şiddetsiz Toplum Kampanyası Çalıştayı Hakkında.

 1. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararı uyarınca, 07.03.2019 tarihinde 46 baronun katılımıyla "Şiddetsiz Toplum Kampanyası Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. 
 2. Söz konusu çalıştayın sonunda, bazı önemli sorunların ve hukuka aykırılıkların ilgili kurumlar nezdinde acilen bir kez daha dile getirilmesi kararı verilmiştir. Bu karar çerçevesinde ilişikteki yazı, dağıtım listesinde yer alan tüm kurumlara gönderilmiştir. 
 3. Çalıştayın ele aldığı konular bunlardan ibaret değildir. Pek çok başka sorun da dile getirilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Şiddetsiz Toplum Kampanyası çerçevesinde bu hususlar süreç içerisinde sırayla ortaya konulacak ve çözüm için barolarımızla birlikte çalışılacaktır. 
 4. Çalıştaya katılan tüm temsilcilerin önümüzdeki günlerde etkili iletişim eğitimi almaları da kararlaştırılmıştır. 
 5. Çalıştayda, illerimiz bazında iletişim kurulmasının gerekli olduğu ifade edilen resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle temasta bulunmak üzere, içinde baro yönetim kurulundan bir temsilcinin de yer alacağı heyetlerin oluşturulmasının ve bu heyetlerin de etkili iletişim eğitimi almalarının faydalı olacağı ifade edilmiştir.
 6. Bu çerçevede; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun sürece ilişkin alacağı kararlar uyarınca eğiticilerin eğitimi, kurum ve kuruluş ziyaretleri ve sair konular planlanacaktır. 
 7. Çalıştayın aynı üyelerle önümüzdeki haftalarda tekrar toplanarak çalışmalarını somutlaştırması kararlaştırılmıştır. 
 8. Konuyla ilgili duyurular barolarımıza süreç içerisinde gönderilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımızla.

 

 

VEFAT HABERİ 

Baromuz Üyesi Stj. Av. Eda VURAL'ın Teyzesi vefat etmiştir.

Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

 Taziye Yeri: Polatlar Camii

EDA VURAL Tel:0530 470 6456

 

VEFAT HABERİ

Baromuz Üyesi Av. Atilla KAVURAN'ın Dedesi vefat etmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

 

Cenaze namazı 15 Mart 2019 Cuma namazına müteakiben izzetpaşa Camiinde kılınacaktır.

Taziye Yeri: İhsaniye Camii

Atilla KAVURAN Tel: 0533 259 5659

 

TBB DUYURU NO:2019/19

İLGİ : Anayasa Mahkemesi'nin 09.01.2019 günlü ve 2014/11453 Başvuru Nolu Kararı Hakkında.

"Ceza yargılanmasında Hükmün Açılanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş olan sanık avukat aleyhine İl Baro Disiplin Kurulu'nca verilen ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nca onanan uyarma cezasının, Anayasaya aykırı olmaması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğu" yönündeki Anayasa Mahkemesi'nin 09.01.2019 günlü ve 2014/11453 Başvuru Nolu Kararının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 

https://d.barobirlik.org.tr/2019/20190306114903010.pdf

 

TBB DUYURU NO:2019/17

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa Konseyi'ne görevlendirmeler gerçekleştirilecektir. Bu görevlendirmelerin amacı baroların ve TBB'nin insan hakları alanında insan kaynakları kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve belirli insan hakları alanlarında esasa ilişkin bilgilerini artırarak diğer Avrupa Konseyi kuruluşlarından da faydalanmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda AİHM (Yazı İşleri Müdürlüğü'nde) iki kişinin, AİHM Kararların İcrası Departmanında iki kişinin ve Avrupa Konseyi Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitim (HELP) Programı kapsamında bir kişinin görevlendirilmesi öngörülmektedir.

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilecek olan iki kişinin;
- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce veya Fransızca rapor hazırlaması,
- Ziyaret eden heyetlere sunum hazırlanması,
- Başvuruların kabul edilebilirliği dâhil olmak üzere çeşitli sorular hakkında notların hazırlanması,
- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün işleyişine ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Kararların İcrası Dairesi'nde görevlendirilecek olan iki kişinin;
- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce veya Fransızca rapor hazırlaması,
- Kararların İcrası Dairesi'nin işleyişine ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitim (HELP) Programı kapsamında görevlendirilecek bir kişinin;
- HELP Platformu'nun ve özellikle online kursların bakımına destek,
- Kursların ve Platform'un ara yüzünün Türkçeye çevirisini ve yazım denetimini yapmak,
- Türkçe olan online kursların eğitimcileri ve katılımcılarıyla iletişimde olmak,
- HELP kurslarının geliştirilmesi için çalışma grubu toplantılarına destek,
- HELP Platformunun işlevselliğine, geliştirilmesine ve online kursların eğitimine ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi,
beklenmektedir.

Bahsi geçen bu görevlendirmelerin süresi en fazla iki aydır (Mart-Mayıs). Görevlendirilecek olan katılıcılarımıza, görevlendirme süresince (iki ay) Proje kapsamında gidiş-dönüş bileti ve günlük harcırah olmak üzere finansal destek sağlanacaktır. 

Başvuru Kriterleri:
- İleri seviyede İngilizce veya Fransızca bilme,
- Türkiye'deki insan hakları davalarına ve AİHM içtihatlarına hâkim olma,
- İkna edici motivasyonu olan (görevlendirmenin sonucunda görevli olduğu baronun insan hakları alanındaki çalışmalarına katkı sağlama)
- İnsan hakları alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapılmış olması tercih sebebidir,
- AİHM ve/veya AYM'ye başvuru deneyiminin olması tercih sebebidir,
- İnsan hakları alanında eğitici olunması tercih sebebidir.

Başvuru Koşulları:
- Tüm başvuruların en geç 8 Mart 2019 Saat 18.00'a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında iletilmesi gereklidir. (dania.bezirgan@barobirlik.org.tr) Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır. 
- Başvurucuların CV'lerini Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunmaları gereklidir.
- Başvurular ile birlikte en az 1.000 kelimeden oluşan bir niyet mektubunun gönderilmesi gereklidir. İlgili niyet mektubunun Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunulması gereklidir. 
- Başvurulan pozisyonun Birliğimize gönderilecek e-mailin içeriğinde açıkça belirtilmesi gereklidir. Birden fazla pozisyon için başvuru gerçekleştirilebilir.

Diğer Şart ve Koşullar:
- Başvurular Türkiye Barolar Birliği tarafından başvurucuların Baroları ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ile koordinasyon halinde değerlendirilerek kısa liste oluşturulacaktır. 
- İlk değerlendirme sonuçları ile ilgili olarak yalnızca kısa listeye giren adaylar ile iletişime geçilecektir.
- Kısa listeye giren adaylara Avrupa Konseyi'nin ilgili yerleştirmenin yapılacağı birimi tarafından Skype ve/veya telefon yolu ile mülakat gerçekleştirilecek ve son seçim doğrudan ilgili birim tarafından yapılacaktır. 
- Yurt dışı görevlendirmeler proje süresince devam edecektir. Bir kez görevlendirilen kişinin devam eden süreçlerde yapacakları başvurular dikkate alınmayacaktır.  
- Görevlendirmeler tamamlandıktan sonra katılımcılar kurumlarının gelişimine katkı sağlanması amacıyla deneyimlerini özetleyen ve önerilerini içeren bir rapor sunmaları zorunludur.

İlgili görevlendirmelere katılmaya istekli meslektaşlarımızın konudan haberdar edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

 

TBB DUYURU NO:2019/16

İLGİ : Şiddetsiz Toplum Kampanyası Çalıştayına Çağrı 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 10 Ocak 2019 günlü toplantısında; her geçen gün sayısal ve oransal olarak artmakta olan şiddet olayları karşısında Birliğimiz öncülüğünde tüm barolarımızın katılımıyla toplumsal şiddete karşı sonuç alıcı duyarlılık oluşturmak amacıyla bir kampanya başlatılmasına karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda; 13.02.2019 tarihinde TBB'de düzenlenen bir basın açıklamasıyla "Şiddetsiz Toplum Kampanyası" başlatılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararı uyarınca; 07.03.2019 Perşembe günü saat 10.00 da TBB'de yapılacak Çalıştay'a (Baronuz İnsan Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları ve Hayvan Hakları Komisyonlarının görüşlerinin de alınması suretiyle) Baronuzdan bir temsilcinin katılımının sağlanmasını ve katılacak temsilcinin iletişim bilgilerinin eda.ozturk@barobirlik.org.tr adresine bildirilmesini rica ederim.

TBB DUYURU NO:2019/14

İLGİ : Disiplin Para Cezalarının Güncelleştirilmesi Hakkında.

Avukatlık Kanunu'nun 135/3.maddesinde yer alan 'Disiplin Para Cezalarının' 4421 ve 5252 sayılı Kanunlar çerçevesinde güncelleştirilmesine ilişkin hesaplama sonucu hazırlanan para cezalarının eylem tarihine göre belirlenen alt ve üst sınırlarına ilişkin listeYönetim Kurulumuzun 08 Şubat 2019 günlü toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

https://d.barobirlik.org.tr/2019/20190228082619690.pdf

 

ELAZIĞ BAROSU DUYURU

Baromuz Eski üyesi Av. Kadir ÇİÇEK'in Dedesi vefat etmiştir.

Baromuz olarak merhuma Allah'tan Rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Taziye Yeri: Karakoçan Bulgurcuk (Yığ) Köyü

Av. Kadir ÇİÇEK Tel: 0532 784 46 12

 

ELAZIĞ BAROSU DUYURU

Baromuz Eski üyesi Cumhuriyet Savcısı Nihat KUMTEPE'nin Anneannesi vefat etmiştir.

Baromuz olarak merhumeye Allah'tan Rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Taziye Yeri : DARENDE

Nihat KUMTEPE Cep Tel: 0532 567 22 62

 

TBB DUYURU NO:2019/11

Konu : TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Bilgi ve Görüş Talebi Hakkında.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan alınan 21.01.2019 günlü yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu Komisyon tarafından, İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı Yasanın uygulanmasında yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla, TÜBAKKOM görüşlerinin (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonunun) 01 Şubat 2019 tarihine kadar bildirilmesi talep edilmektedir.

Birliğimiz görüşlerine esas olmak üzere; Baronuz Kadın Hakları Komisyonu/ Merkezinizin konu hakkındaki görüşlerinin 28 Ocak 2019 tarihine kadar Birliğimize ivedi olarak gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla

 

TBB DUYURU NO:2019/10

Konu :25 Ocak 2019 Tarihinde Yapılacak Toplantıya Temsilci Bildirilmesi İstemi.

Hasar Danışmanlık Şirketi vs adlarla simsarlık yapan ve/veya avukatlara mahsus alanlarda faaliyet iştigal eden, vatandaşlara maddi zarar avukatlık mesleğine de maddi manevi zarar veren organizasyonlara karşı hukuki mücadele yollarını belirlemek ve güç birliği yaparak bu mücadeleyi sürdürmek için konu hakkında bilgili bir temsilcinizin varsa elindeki emsal bilgi ve belgelerle birlikte 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 10.30'da yapılacak olan toplantıya katılımla görevlendirilmesini ve katılacak temsilcinin iletişim bilgilerinin 21 Ocak 2019 tarihine kadar eda.ozturk@barobirlik.org.tr adresine bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/9

Konu : Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne ilişkin yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere Baronuz görüşlerinin 37. Baro Başkanları toplantısında dile getirilen hususlar çerçevesinde Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/8

Konu : Adliyelerdeki Kısıtlı Alan Uygulaması Hakkında.

Bilindiği üzere, Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerin  daha güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan kısıtlı alan uygulamasında avukatlara da kısıtlılık getirilmektedir. Bu, ön büro-çağdaş adliye uygulaması içinde yer almayan, avukatı yargının dışında gören bir yaklaşımın yansımasıdır. Hiç kuşkusuz, bu uygulama adliyelerdeki çalışmaların etkinliğini ve güvenilirliğini azaltmakta, huzurlu çalışma ortamını zedelemektedir.

37. Baro Başkanları toplantısında dile getirilen hususlar çerçevesinde Baronuz bölgesinde bu durumda olan adliyelerin isimlerinin Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

ELAZIĞ BAROSU DUYURU

Nöbetçi duruşma avukatı listesi oluşturulmuş olup, Duruşmalarına mazaretleri nedeniyle giremeyecek olan meslektaşlarımızın Baromuza müracaat ederek, Duruşmalarının takibi için avukat görevlendirilmesi talebinde bulunabilecekleri duyurulur.

Not: Avukat ücreti Müracaat eden tarafından ödenecektir.

ELAZIĞ BAROSU DUYURU

Elazığ Barosu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet AYDIN'ın bir erkek evladı dünyaya gelmiştir.
Baromuz olarak  AYDIN çiftinin bebeğine sağlık huzur dolu bir ömür diliyor AYDIN çiftini kutluyoruz.

 

ELAZIĞ BAROSU DUYURU

Baromuz  Üyesi Av.İbrahim GÖK ve Av. Yılmaz GÖK'ün Teyzesi vefat etmiştir
Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

 

İbrahim GÖK Tel: 0532 334 22 66

Yılmaz GÖK Tel:  0532 405 19 59 

 

TBB DUYURU NO:2019/7

Konu : AAÜT'deki KDV Oranından %50 İndirim Uygulanması Hakkında.

Davalara ilişkin asgari ücretin baro veznesine yatırılması ve bunun dava şartı olması, bu meblağın içinde stopaj ve KDV'nin kaynakta kesilmesi ile  vergi gelirindeki artış dikkate alınarak KDV oranında en az %50 indirim elde edilmesi hususlarındaki Baronuz görüşlerinin 37. Baro Başkanları toplantısında dile getirilen hususlar çerçevesinde Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/6

Konu :Müşteki/katılan veya onun adına avukatınca kanun yoluna başvurulmuş olup da başvuru geri alınmış veya istem reddedilmişse gerçekleşen giderlerin vekile değil müştekiye yükleneceği hakkında.

Soruşturma dosyalarına ait masrafların avukatlardan tahsil edilmesinin yasa ve hukuka aykırılığı ile avukat meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi talebi ile Adalet Bakanlığı'na yaptığımız başvuru sonucunda alınan yazının bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/2
 

Türkiye Barolar Birliği İktisadi işletmesi tarafından üretimi ve satışı yapılan E-imza bedeli 01.01.2019 tarihi itibariyle 169,00 TL olarak güncellenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU NO:2019/1
 

Konu : Vekalet Pulu hk.

2019 yılında kullanılacak vekalet pullarının beher bedeli 10,10 TL olarak tespit edilmiş olup, basılmaktadır.

a)- Yeni pullar en kısa sürede bastırılıp Halk Bankasına ilgili şubelerine gönderilmek üzere teslim edilecektir.

b)- Barolarımızın sadece ellerinde kalan 2018 yılına ait vekalet pullarını 18/02/2019 tarihine kadar fiilen (elden yada Aps.Kargo.vs..)Birliğimize teslim etmeleri halinde teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Bu bağlamda, Barolarımızın Banka hesap numaralarını (İBAN numarası ile) bildirmeleri gerekmektedir. 18/02/2019 tarihinden sonra iade edilecek vekalet pulları Birliğimizce kabul edilmeyecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

 

TBB DUYURU 2018/52

 

Konu: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 4. maddesinin ikinci fıkrasının      (ı) bendi ile uyumlu hale getirilmesi ve uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "bir hastanenin uzman hekimliğince düzenlenmiş" ibaresi "tabipliklerin birinden alınacak" olarak değiştirilmiş ve 14 Aralık 2018 günlü 30625 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliği'nin 4.maddesinin (g) fıkrasındaki "Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmi bir hastanenin uzman hekimliğince düzenlenmiş sağlık raporu" hükmü "Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmi tabipliklerin birinden alınacak sağlık raporu" şeklinde değiştirilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

 

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

18.06.2024
AV. MELİH EFE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.