Avukatlar Yardımlaşma Sandığı)
Tarih: 15.05.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 7352

  .wm a{ display:none}

 
Böbrek Taşları Spor Aletleri Hentbol Federasyonu Cilt bakımı Doğal Zayıflama Yemek Tarifleri Migren belirtileri
Avukatlar Yardımlaşma Sandığı)

Kanun Numarası        : 6207              

Kabul Tarihi              : 21/12/1953

R.G. Tarihi               : 29/12/1953

R.G. Sayısı               : 8595

Madde 1 – (Değişik madde: 19/03/1969 – 1136/193 md.)

Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu kararıyla (Avukatlar Yardımlaşma Sandığı) kurulabilir.

Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.

Sandıkların kurulmasından amaç, yardıma muhtaç oldukları baro yönetim kurullarınca kabul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut malüliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamayacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde gösterilecek mirasçılarına tespit olunacak şekil ve miktarda yardımları sağlamak ve düzenlemektir.

Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında yazılı istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemeyenler hakkında uygulanacak esaslar baro yönetim kurulları tarafından hazırlanıp, genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilir.

Sandıkların idare ve temsili baro yönetim kurullarına aittir.

Madde 2 – Sandıkların varidatı şunlardır:

c)       3 üncü maddede yazılı yardımlaşma pulları hasılatı;

b) Sandık azalarından bir defaya mahsus olmak üzere alınacak duhuliyeler;

c) Sandık azalarından alınacak aylık aidat;

d) Bağışlar;

e) Diğer varidat.

Sandıkların masrafları şunlardır:

a) 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen istihkak şartları, nispetleri, miktarları talimatnamelerde tespit edilecek olan yardım ve tahsisler;

b) İdare masrafları;

c) 1 inci maddenin üçüncü fıkrası haricinde kalan ve yardımlaşma gayesine uygun fevkalade masraflar.

Sandıkların varidat ve masrafları ile bütün muameleleri her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

Madde 3 – Yardımlaşma pulları; avukatların, Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı faaliyetleri yaparlarken tanzim veya ibraz edecekleri yahut verecekleri bilümum evraka yapıştırılır. Ancak; yardım pulu yapıştırılmamış veya eksik yapıştırılmış evrak kabul edilirse de noksanları ikmal ettirilir.

Avukatlar, pulların bedellerini kendileri öderler. Hiç bir suretle müvekkillerinden alamazlar.

Pullar (20) kuruştan az ve (100) kuruştan fazla olamaz.

Pullar Maliye Vekaletince hazırlanarak maliyet bedelleri ile barolara verilir.

Hangi evraka kaç kuruşluk pul yapıştırılacağı talimatnamelerde gösterilir.

Madde 4 – (Değişik madde: 19/03/1969 – 1136/193 md.)

Yardımlaşma Sandığına üye olmayan avukatlarla, adli müzaharete nail olan kimselerin vekaletini alan avukatlar üçüncü madde hükmünden ayrıktırlar.

Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar ikinci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde gösterilen duhuliye ve aiattan başka, yönetmeliklerde tespit edilecek maktu aylık katılma payı da verirler.

Madde 5 – (Değişik madde: 19/03/1969 – 1136/193 md.)

Pul bedelini müvekkilinden aldığı sabit olan veya üçüncü maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak merciince uygun bir mehil tayini suretiyle yapılan ihtara rağmen pul yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya tamamlamayan avukattan baro disiplin kurulu kararı ile, ilk defasında (50) ve her tekerrüründe (100) lira para cezası alınır ve Avukatlık Kanununun 162 nci maddesi gereğince tahsil edilerek Sandığa gelir kaydolunur.

Madde 6 – 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yedinci babında yazılı meslek sigortasına mütaallik hükümler ilga edilmiştir.

Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir.

Madde 8 – Bu kanun hükümlerini icraya Adalet Vekili memurdur.


 
Sayfayı Yazdır Sayfayı Gönder


Her Hakkı Saklıdır ©2006 Elazığ Barosu
Tasarım Byticaret
 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

19.04.2024
AV. MELİH EFE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.