Reklam Yasağı Yönetmeliği
Tarih: 15.05.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 8075

  .wm a{ display:none}

 
Böbrek Taşları Spor Aletleri Hentbol Federasyonu Cilt bakımı Doğal Zayıflama Yemek Tarifleri Migren belirtileri
Reklam Yasağı Yönetmeliği

R.G. Tarihi: 14.11.2001

R.G. Sayısı: 24583

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Avukatları, Avukatlık Ortaklarını, Avukatlık Bürolarını, Avukat Stajyerlerini, Dava Vekillerini ve Avukatın sorumluluğu altındaki büro çalışanlarını kapsar.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek hiç bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, kişilerin bu tür davranışlarına engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Büro

Madde 4 — Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olmalıdır.

Tabela

Madde 5 — Tabelada; avukatlık unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvan, büronun bulunduğu kat ve büro/daire numarası yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.

Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçının adı ve soyadı yanında "Avukatlık Bürosu" ibaresinin ve Avukatlık Ortaklığı halinde de; Ortaklık Sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında "Avukatlık Ortaklığı" ibaresinin de yer alması zorunludur.

Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.

Bina cephelerine, büro balkon ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez. Tabelalarda en çok iki renk kullanılabilir.

Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez.

Basılı Evrak

Madde 6 — Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon- faks numaraları, internet ve e-posta adresleri ile bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası yer alabilir.

Birlikte çalışma halinde; "Avukatlık Bürosu" ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde "Avukatlık Ortaklığı" ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.

Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında; büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında; emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka- patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya Avukatlık Ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu Baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.

Telefon Rehberi

Madde 7 — Telefon rehberinin "Meslekler" kısmına adres yazdırılabilir. Bunun dışında alfabetik sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat bürolarından ve avukatlık ortaklıklarından ayırt edici her hangi bir ifade, sembol, işaret vs. kullanmamak koşulu ile; adı, soyadı, büro adresi, internet adresi, e-posta adresi ve iletişim kodlarını yayınlatabilirler.

Medya İlişkileri

Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; adres değişikliğini, büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra yeniden mesleğe dönüşünü; Avukatlık ortaklığına katılışını ve ortaklıktan çıkışını, "reklam niteliğini taşımayacak şekilde" gazete ve sair yazılı basın yolu ile duyurabilirler.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında "reklam niteliğinde" yayınlarda bulunamaz, devam eden veya eskiden ilgilendiği dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi demeç ve bilgi veremezler, radyo ve televizyonda konuşamazlar, görüntü veremezler, internet ortamında bilgi veremez, açıklama yapamazlar.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; gazete, dergi, radyo ve televizyonda röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar.

Avukat unvanı kullanılarak yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında yönetmen, düzenleyici, danışman ve sair sıfatlar ile dizi, sürekli yayın, süreli ya da süresiz programlar hazırlanamaz, sunulamaz, yönetilemez; hazırlanmasına, sunulmasına ve yönetilmesine katılınamaz.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; gerek mahkemede temsil görevini yerine getirmede, gerek yazılı basın, radyo, televizyon ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar.

Avukatlık Ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile duyurulabilir.

İnternet

Madde 9 — Her avukat, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenecek "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.

Avukatın faaliyetlerini ve bürosunu tanıtacak şekilde internet sayfası açma hakkı, öncelikle üyesi bulunduğu Baro ve Türkiye Barolar Birliğine aittir. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, bağlı bulunduğu Baroya önceden bildirmek kaydıyla sadece aşağıdaki hususları içerecek şekilde bir internet sayfası açabilir ve bu sayfada mesleki makalesini ve bilimsel çalışmalarını yayınlayabilir.

Barolar ve Türkiye Barolar Birliği; avukatın internet sayfasında;

a) Bu Yönetmelik kapsamında olanların adı, soyadı ve unvanı,

b) Baro sicil numaraları,

c) Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları,

d) Mesleğe başlama tarihleri,

e) Büro adresi,

f) Telefon ve faks numaraları,

g) Mezun olduğu/oldukları üniversite,

h) Fotoğrafı/Fotoğrafları,

ı) E-Posta adresi/adresleri ve buna ait mail formu,

j) Varsa akademik unvanı/unvanları,

k)Varsa bildiği/bildikleri yabancı dil hususlarının yer almasını sağlar.

Avukatın açacağı internet sayfasının adresi sadece avukatlara özgü bir adres türü tesis edilene kadar (http://www.isimsoyisim.gen.tr) ya da (http://www.ortaklıkunvanı.gen.tr) şeklinde olmak zorundadır.

Avukat, bir başka internet uzantısı ile (com., net., org., vb) internet sayfası açamaz.

Avukat, internette varolan bir başka internet adresi atında ya da üstünde internet sayfası açamaz.

Avukat, internet sayfasını sadece genel içerikli arama motorlarına kayıt ettirebilir.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; iş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamazlar ve kayıt edilmelerine rıza gösteremezler.

Avukat, internet sayfasının, sadece avukatların bulunmasına yönelik özel amaçlı arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; "adı ve soyadı ya da ortaklık unvanı", "bulunduğu şehir ve adı ve unvan" dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz.

Avukat, internet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirecek internet kısa yolları kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz.

İşbirliği

Madde 10 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, ülke içinde işbirliği yaptıkları ve başka kentlerdeki avukatları, Ortak Avukat Bürolarını ve Avukatlık Ortaklıklarını; "İrtibat Bürosu" ve benzeri tanımlarla, işbirliğini genelleştirecek ve süreklilik kazandıracak biçimde açıklayamazlar, duyuramazlar.

Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından resen soruşturma açılır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür


 
Sayfayı Yazdır Sayfayı Gönder


Her Hakkı Saklıdır ©2006 Elazığ Barosu
Tasarım Byticaret
 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

18.06.2024
AV. MELİH EFE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.