Avrupa Topluluğu Avukatlık Meslek Kuralları
Tarih: 15.05.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 7640

  .wm a{ display:none}

 
Böbrek Taşları Spor Aletleri Hentbol Federasyonu Cilt bakımı Doğal Zayıflama Yemek Tarifleri Migren belirtileri
Avrupa Topluluğu Avukatlık Meslek Kuralları

1- GİRİŞ

1-1   Avukatın Görevi

Hukuka saygı ilkesi üzerine kurulmuş bir toplumda, avukat önemli bir role sahiptir. Görev kanun çerçevesi içinde sadece bir vekaletin sadık uygulaması ile sınırlı değildir. Bir hukuk devletinde avukat, hem adalete, hem de hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü olduğu yargılamaya tabi kişiler için de vazgeçilmezdir. O, müvekkilinin hem savunucusu, hem danışmanıdır.

Avukat:

-    Müvekkiline,

-    Nezdinde müvekkilini temsil ettiği, ya da yardımcı olduğu mahkemelere ve diğer yetkili makamlara,

-    Genel olarak mesleğine ve özel meslektaşına,

-    Kendi koyduğu kurallara bağlı, bağımsız ve hür bir mesleğin devlet ve, diğer idari  makamları nezdinde insan haklarını ana unsur olarak kabul eden bir kamuoyuna karşı, bazen, görünüşte, çelişmeli gibi gözüken çeşitli görev ve yükümlülükler altına girmektedir.

1-2   Meslek Kurallarının Mahiyeti

1.2.1 Serbest bir irade sonucu kabul edilen meslek kuralları, bir toplum yaşamı için vazgeçilmez olarak kabul edilen avukatlık mesleğinin en iyi şekilde çalışmasını garanti altına alır.

Bu kurallara uyulmaması avukat için bir disiplin cezasına çarptırılmakla sonuçlanır.

1.2.2 Her baronun örf ve adetlerinden kaynaklanan kendine özgü melsek kuralları vardır. Bu kurallar, söz konusu üye devlette mesleğin faaliyet sahasına, mille mevzuata, adli ve idari uygulamaya uyum sağlar. Bu kuralları genelleştirmek ve köklerinden ayırmak ne doğru, ne de arzu edilen bir durumdur. Her baronun kendi meslek kuralları, çoğu zaman, aynı değerlere dayanan belli bir tabanı oluşturmaktadır.

1-3   Meslek Kurallarının Amaçları

1.3.1 Avrupa Topluluğunun giderek yerleşmesi ve avukatın bu topluluk içindeki çalışmalarının sınırlar ötesi alanlarda yoğunlaşması sonucu, kamu yararı doğrultusunda, artık avukata aslen hangi baroya mensup olursa olsun topluluk içinde tabi olacağı tektip meslek kurallarının belirlenmesi zorunlu olmuştur.

Topluluk içinde uygulanacak meslek kurallarının bir tanımını yapmanın en önemli amacı, 22 Mart 1977 tarih ve 77/249 sayılı Topluluk talimatının 4üncü maddesinde öngörüldüğü üzere, değişik meslek kurallarının uygulanmasından ortaya çıkabilecek zorlukların önlenmesidir.

1.3.2 C.C.B.E. Bünyesinde toplanmış avukatlık mesleği ile ilgili kuruluşların temsilcileri, aşağıda hüküm altına alınmış kuralların,

-     Şimdiden AT barolarının ortak düşüncelerinin bir ifadesi olarak kabul edilmesini,

-   En kısa sürede ulusal ve/veya topluluk prosedürleri uyarınca, avukatın AT içindeki sınırlar ötesi etkinliğine    uygulanmasının sağlanması,

-    Meslek kurallarından ulusal düzeyde yapılacak her gözden geçirme (revizyon) sırasında bu kurallarını dikkate alınmasını, böylelikle AT meslek kurallarının giderek artan bir ölçüde uyumunun sağlanmasını temenni etmektedirler.

Bu meslek kurallarının sınırlar ötesi faaliyetlere uygulanması söz konusu olduğunda, avukat, üyesi bulunduğu baronun kuralları ile, ancak, bu sonuncuların, Avrupa Topluluğu Avukatları Meslek Kuralları ile bağdaştığı ölçüde bağlı olacaktır.

1-4   Ratione Personae (Kişi itibariyle yetki) Kuralının Uygulama Alanı

Aşağıdaki kurallar, Avrupa Topluluğu Avukatlarına, 22 Mart 1977 tarih ve 77/249 sayılı talimatnamede açıklandığı şekilde uygulanacaktır.

1.5. Ratione Materiae (Madde itibariyle yetki) Kuralının Uygulama Alanı

Milli sınırlar içinde uygulanabilecek kuralların gittikçe gelişme gösteren uyumuna engel olmamak şartıyla aşağıdaki kurallar, avukatın Avrupa Topluluğu içindeki sınır ötesi etkinliklerine uygulanacaktır. Sınır ötesi etkinliklerden anlaşılan:

a)  Diğer bir üye devlet avukatı ile mesleki ilişkiler,

b)  Avukatın şahsen bulunmadığı bir diğer üye devlette sürdürdüğü etkinlikler.

1-6   Tanımlar

Mesleki kuralların içinde yer alan deyimlerin hangi anlamda kullanıldığı aşağıda belirtilmiştir.“geldiği devlet” : Avukatın sınır ötesi etkinlikte bulunduğu herhangi başka bir üye devleti, “karşılayan üye devlet” : Avukatların sınır ötesi etkinlikte bulunduğu herhangi bir üye devleti, “yetki merci” : Avukatların disiplin kovuşturmalarını yapan ve meslek kurallarını belirleyen yetkili meslek kuruluş ya da kuruluşları veya ilgili üye devlet mercilerini ifade eder.

2- GENEL PRENSİPLER

2-1                 Bağımsızlık

2.1.1   Avukat, üzerine düşen görevlerin çeşitliliği sebebiyle, her türlü baskıdan, özellikle kendi menfaatlerinden ve dış etkenlerden neşet eden baskılardan arındırılmış tam bir bağımsızlığa sahip olmak durumundadır. Bu bağımsızlık, aynı zamanda, yargıcın bağımsızlığı ve adalete güven için de gereklidir. Dolayısıyla, avukat, bağımsızlığa hale gelmesini önemeli ve müvekkilini, hakimi ya da üçüncü şahısları memnun için meslek törelerini ihlalden kaçınmalıdır.

2.1.2  Bu bağımsızlık, adli makamlar nezdinde yürütülen faaliyetlerde olduğu kadar, örneğin bir hukuki mütalaa verirken de gereklidir. Çünkü, avukatın, müvekkiline, sırf onun gönlünü hoşetme kaygısı ile, veya herhangi bir dış etkenin tesiri altında kalarak verdiği hukuki mütalaanın gerçek bir değeri yoktur.

2-2     Güven ve Ahlaki Bütünlük

Avukatın samimiyeti, doğruluğu, dürüstlüğü ve namusu konusunda şüphe varsa güvene dayalı ilişkilerden söz edilemez.

2.3     Meslek Sırrı

2.3.1  Müvekkilinin sırlarının mutemedi olması ve kendisine özel bilgi ve mesajlar geçirilmesi avukatın görevinin gereğidir. Sırrın olmaz ise güven de olmaz. Dolayısıyla, meslek sırrını korumak, avukatın hem hakkı, hem de başlıca ve temel görevidir.

2.3.2   Avukat müvekkili veya müvekkilinin işleri çerçevesinde üçüncü şahıslar hakkında kendisine müvekkili tarafından verilmiş bütün gizli bilgilerle sırlara saygı göstermek zorundadır.

2.3.3 Bu zorunluluk zamanla sınırlı değildir.

2.3.4 Avukat, mesleki faaliyeti dolayısıyla kendisi ile işbirliği yapan herkesin ve yanında çalışanların meslek sırlarına saygı göstermelerini sağlar.

2.4 Başka Baroların Meslek Kurallarına Saygıları

Avrupa Topluluğu hukukunun uygulanması ile ilgili olarak (özellikle 22 Mart 1977 tarih ve 77/249 sayılı talimatının uygulanması açısından) bir üye devletin avukatı, hukuki faaliyetin yer alacağı (karşılayan) devletin barosunun meslek kurallarına uymak durumunda kalabilir. Bu durumda avukat, belli bir faaliyeti nedeniyle uymak zorunda olduğu meslek kuralları hakkında bilgi edinmek zorundadır.

2.5 Meslekte Bağdaşmayan İşler

2.5.1  Avukatın işlerini yürütmede kendisine gerekli olan bağımsızlığı temin etmek ve adalet mekanizmasının işleyişine, görevine uygun bir şekilde katkıda bulunabilmesi için bazı meslekler ya da görevlerin icrası avukatlık mesleği ile bağdaşamaz.

2.5.2  Faaliyetini başka bir üye devletin mahkemeleri ya da resmi makamları nezdinde sürdüren avukat, o üye devlette avukatlık mesleği ile bağdaşmayan işleri düzenleyen kurallara riayetle mükelleftir.

2.5.3   Kendi devleti dışında bir üye devletin topraklarına yerleşmiş bulunan avukat, avukatlık mesleği dışında ticari ya da diğer bir başka faaliyete girişmek istiyorsa, bulunduğu üye devletin avukatlarına uygulanan kurallara da uymak zorundadır.

2.6 Şahsi Reklam

2.6.1  Avukat, yasak olduğu yerde ne kendisi, ne de başkası vasıtasıyla hiçbir şahsi reklam yapamaz, yaptıramaz.

Ayrıca, ancak bağlı bulunduğu baronun kurallarının izin verdiği ölçü içinde şahsi bir reklam verebilir veya verdirebilir.

2.6.2   Şahsi reklam, özellikle medya vasıtasıyla yapılacak şahsi reklam, ancak ilgili avukat bu reklamın mevcut ve ileride olması muhtemel müvekkillere yönelik ve sadece onların bulunduğu ülke sınırları içinde geçerliliğine izin veren baronun mensubu ise mümkün olacaktır. Söz konusu reklamın başka bir ülkede yayınlanması karışıklığa neden olacaktır.

2.7 Müşterinin Menfaati

Avukat, kanuni ve mesleki kurallara uygun olmak kaydıyla, müvekkilinin menfaatini, kendi şahsi menfaatlerinden, bir başka meslektaşınınkinden veya genel olarak avukatlık mesleğinin menfaatlerinden en iyi şekilde savunmak zorunluğundadır.

3- MÜVEKKİLLERLE İLİŞKİLER   

3-1     Müvekkile İlişkilerin Başlangıcı ve Sonu

3.1.1  Avukat, müvekkili temsil eden bir başka avukat ya da yetkili bir merci tarafından görevlendirilmesi halleri dışında ancak müvekkilden vekalet aldıktan sonra harekete geçer.

3.1.2  Avukat müvekkilini en seri bir şekilde, özenle ve kendi vicdani kanaatine dayanarak savunur, tavsiyelerde bulunur. Kendisine emanet edilen görevlerin sorumluluğunu şahsen üstlenir. Müvekkilini, aldığı davanın gelişmelerinden haberdar eder.

3.1.3   Avukat, yeteneklerinin erişemediğini bildiği ya da bilebilecek durumda olduğu bir işi kabul etmez, meğer ki bu yeteneğe sahip bir başka avukatla iş yapıyor olsun.

Avukat diğer yükümlülükleri dolayısıyla acilen ilgilenmesinin imkansız olduğu bir davayı kabul edemez.

3.1.4  Belli bir işi takipten veya savunmadan vazgeçme hakkını haiz olan avukat bu çekinme hakkını müvekkiline zara vermeyecek bir şekilde kullanmalı ve müvekkilinin belli bir zaman süresi içinde başka bir meslektaşın yardımından faydalanabileceğinden emin olmalıdır.

3.2        Menfaatler Çatışması

3.2.1    Müvekkillerin menfaatleri arasında bir ihtilaf olan ya da ihtilaf çıkabileceği yolunda kuvvetli ihtimal bulunan bir davada avukat, birden fazla müvekkilin danışmanı, temsilcisi ya da müdafi olarak görev yapamaz.

3.2.2     Avukat bir menfaat çatışmasının ortaya çıkması, meslek sırrına tecavüz ihtimali olması ya da bağımsızlığın tam olarak kullanılabilmesinin tehlikeye girdiği hallerde o dava ile ilgili olarak tüm müvekkillerinin işleri ilgilenmekten sakınacaktır.

 3.2.3   Eski müvekkilin verdiği sırların açığa çıkması tehlikesinin bulunması ya da eski müvekkile ait işlerin bilinmesinin yeni müvekkili haksız bir şekilde elverişli duruma sokabileceği hallerde avukat o davayı kabul edemez.

3.2.4    Ortak büroda çalışan avukatlar konusunda 3.2.1’den 3.2.3’e kadar olan paragraflar hem ortak büroya hem de büroda çalışan avukatlara ayrı ayrı uygulanır.

3.3       Hasıl-ı Davaya İştirak Sözleşmesi

3.3.1    Avukat vekalet ücretini bir “hasıl-ı davaya “ iştirak sözleşmesi esas üzerinden tayin edemez.

3.3.2 Hasıl-ı davaya iştirak sözleşmesi avukatla müvekkili arasında, müvekkili ilgilendiren bir işin nihai olarak sonuçlanmasından önce yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile müvekkil dava sonucunun bir bölümünü avukata ödemeyi taahhüt eder. Bu bir miktar para, bir mal ya da kıymeti haiz herhangi bir şey olabilir.

3.3.3   Vekalet ücretinin avukatın üzerine aldığı bir davanın değeri üzerinden tayin edileceğini  öngören sözleşme resmi ücret tarifesine uygunsa ya da avukatın bağlı bulunduğu makam tarafından kabul ediliyorsa bir hasıl-ı davaya iştirak sözleşmesi teşkil etmez.

3.4       Vekalet Ücretinin Tayini

3.4.1   Avukat vekalet ücreti talebi konusunda müvekkiline bilgi vermeli ve ücretinin tutarı hakkaniyete uygun olmalıdır.

3.4.2  Müvekkil ile avukat arasında geçerli bir sözleşme ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekalet ücreti avukatın bağlı bulunduğu baronun kurallarına uygun olacaktır. Avukat birden fazla baronun üyesi bulunuyorsa uygulanacak kurallar avukat ile müvekkilinin en yakın irtibat halinde bulundukları baronun kurallarıdır.

3.5       Ücret ve Masraf Avansı

Avukat, masraflar ve/veya ücrete mahsuben bir avans ödenmesini talep ettiği zaman, bu avans işin gerektirdiği harcamalar ve vekalet ücretine biçilecek makul bir değerin üstünde olmamalıdır. Talep edilen avansın ödenmemesi durumunda avukat, 3.1.4 maddesi hükmüne riayet etmek kaydıyla sözkonusu davadan çekilme hakkını kullanabilir.

3.6      Vekalet Ücretinin Avukat Olmayan Birisi İle Paylaşılması

3.6.1  Aşağıdaki madde dışında, avukatın vekalet ücretini avukat olmayan bir kişi ile paylaşması  yasaktır

3.6.2   3-6-1’deki kural avukatın ölen meslektaşının mirasçılarına, ya da müstafi meslektaşına, bu meslektaşın müvekkillerine karşı halefi sıfatıyla temsil için ödenen ücret ya da tazminata uygulanamaz.

3.7       Adli Müzaharet

Müvekkil adli müzaharetten yararlanabilecek durumda ise avukat keyfiyeti ona bildirmekle yükümlüdür.

3.8       Müvekkilleri Hesabı

3.8.1        Avukat, herhangi bir zamanda müvekkilleri ya da 3 üncü bir şahıs adına aşağıda müvekkiller hesabı olarak anılan türden bir hesap tutuyorsa şu kurallara uymakla yükümlüdür.

3.8.1.1                 Müvekkilin açıkça veya zımnen verdiği bir talimatla değişik bir uygulama söz konusu olmadıkça “müvekkil hesapları” daima bankada veya kamu kurumlarınca onaylanmış benzeri bir kuruluşta açık bir hesap tutulacak  ve avukat tarafından tahsil edilen tüm meblağlar bu hesapta toplanacaktır.

3.8.1.2  Avukat tarafından açılan müvekkil hesapların içeren her banka hesabının isimler hanesinde hesap ya da hesapların avukatın müvekkili ya da müvekkilleri adına olduğu belirtilmelidir.

3.8.1.3 Müvekkil hesaplarının yatırıldığı avukat hesabının daima, en az, avukatın elindeki müvekkilleri hesabı oranında provizyonu bulunmalıdır.

3.8.1.4                 Müvekkiller hesabı müvekkilin talebi üzerine, ya da müvekkilin kabul ettiği şartlarda tetkike açık olmalıdır.

3.8.1.5     Aksini öngören kanun hükmü Ya da ödemede bulunan müvekkilin açık ya da zımni muvafakati dışında

a)       Bir müvekkil için bir başka müvekkilin hesabından yapılan ödemeler.

b)      Avukat ücretine mahsuben avanslar da dahil olmak üzere müvekkil hesabından bir 3 üncü şahsın hesabına herhangi bir ödemede bulunmak yasaktır.

3.8.1.6     Avukat, müvekkiller hesabını, kendisine ait diğer hesaplardan ayrı tutarak müvekkiller hesabından gerçekleştirilen tüm işlemlerin eksiksiz ve sarih suretlerini çıkarır ve talepte bulunan müvekkiline verir.

3.8.1.7     Üye devletlerin yetkili makamları, belirledikleri kurallara uyulup uyulmadığını tetkik etmek ve uyulmamış olunması halinde müeyyidelerin uygulama amacı ve meslek sırrını korumak şartıyla, müvekkiller hesabına ilişkin belgeleri denetleme ve incelemeye yetkilidirler.

3.8.2        Aşağıda belirtilen hususlar saklı kalmak üzere, 3.8.1 maddede öngörülen kurallara halel gelmemek kaydıyla, başka bir üye devletteki mesleki faaliyeti çerçevesinde bir müvekkil hesabı bulunan avukat üyesi bulunduğu devletin barosunca uygulanan muhasebe ve depoya ilişkin kararlara uymak zorundadır.

3.8.3     Kabul eden üye devlette faaliyette bulunan avukat, aslen bağlı bulunduğu üye devlet ve kabul eden üye devletin yetkili makamlarının uzlaşmaları halinde, aslen bağlı bulunduğu üye devletin kurallarına uymak zorunda kalmaksızın sadece kabul eden devletin kurallarıyla bağlı tutulabilir. Bu durumda avukat, müvekkillerini, kabul eden devletin geçerli olan kurallarına uyduğunu bildirmek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

3.9       Mesleki Mesuliyet Sigortası

3.9.1    Avukat, mesleki sorumluluğu hususunda daima, faaliyet sebebiyle karşı karşıya bulunduğu riskin nitelik ve boyutlarıyla orantılı ölçüde sigortalanmış olmalıdır.

3.9.2.1                 Aşağıdaki hususlar saklı kalmak üzere, bir başka üye devlette mesleki faaliyette bulunan avukat, aslen bağlı bulunduğu ülkede geçerli mesleki sorumluluk hususunda sigortalama yükümlülüğüne ilişkin hükümleri yerine getirmekle mükelleftir.

3.9.2.2     Aslen bağlı bulunduğu ülkede böyle bir sigorta yükümü altına giren avukat, bir başka üye devlette mesleki faaliyette bulunursa, söz konusu sigortanın kabul eden üye devletteki faaliyetine teşmilini sağlamak için çaba göstermelidir.

3.9.2.3     Aslen bağlı olduğu ülkenin mevzuatı avukata böyle bir sigorta yükümlülüğü getirmiyorsa, ya da 3.9.2.2 maddede öngörülen sigortanın teşmili imkansız ise, avukat yine de kabul eden üye devletteki müvekkillerinin hizmeti için yürüttüğü mesleki faaliyeti ile ilgi olarak hiç değilse kabul eden devlette avukatlara getirilen zorunluluk ölçüsünde sigortalanmalıdır. Bu şekilde sigortalanmanın imkansız olması hali bu yükümlülüğe istisna teşkil eder.

3.9.2.4     Yukarıda kurallar uyarınca sigortalanması mümkün olmayan avukat bu sigortanın yokluğu sebebiyle zarara uğrama riski altına giren müvekkillerini bilgilendirmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

3.9.2.5     Kabul eden üye devlette faaliyette bulunan avukat, aslen bağlı bulunduğu üye devlet ve kabul eden üye devletin yetkili makamlarının uzlaşmaları halinde sadece kabul eden üye devletin mesleki mesuliyet sigortasına ilişkin kurallarıyla bağlı tutulabilir. Bu halde avukat sigortasının, kabul eden devlette yürürlükte bulunan kurallara uygun olduğu hususunda müvekkillerini bilgilendirmekle yükümlüdür.

4- HAKİMLERLE İLİŞKİLER

4.1- Yargı Mercilerinde Meslek Kurallarının Tatbiki

Bir üye devletin yargı mercii önüne çıkan ya da bir mercii önünde bir işleme katılan avukat o üye devletin meslek kurallarına uymak zorundadır.  

4.2- Duruşmaların Vicahiliği Prensibi

Avukat duruşmalarda daima vicahilik prensibine uymalıdır. Önceden karşı tarafın avukatını uyarmaksızın bir davanın konusu ile ilgili olarak hakimle temasa geçemez. Uygun bir zamanda karşı tarafın avukatına takdim etmeden hiçbir belgeyi, notu ya da benzeri dökümanı hakime sunamaz

4.3-Hakime Saygı

Avukat, hakimlik makamına karşı elinde gelen saygı ve dürüstlüğü göstermek ve kanun çerçevesinde kalmak kaydıyla müvekkilini kendi vicdanına göre ve müvekkilin menfaatlerinin korunması hususunda en uygun yolu seçerek savunacak.

4.4- Asılsız ya da Hataya Sevk edici Bilgiler

Avukat asla, asılsız ya da hataya sevk edici nitelikte bilgiyi hakime, bilerek vermemelidir.

4.5- Hakem ve Benzersiz İşlevleri Olan Şahıslara İlişkin Hükümler

Avukatın hakimle olan ilişkilerine uygulanan hükümler hakem, bilirkişi ya da arızi de olsa hakem ya da hakeme yardımla yükümlü kişi ile olan ilişkilerde de uygulanır.

5- AVUKATLARARASI İLİŞKİLER

5.1- Mesleki Dayanışma

5.1.1 Mesleki dayanışma, avukatlar arasında müvekkilin menfaatine ve gereksiz davaları bertaraf etmeye yönelik güven ilişkilerinin mevcudiyetini gerektirir. Mesleki dayanışma avukatın menfaatlerini asla adaletin ya da yargılananın menfaatleriyle çatışma haline sokmamalıdır.

5.1.2 Avukat, bir başka üye devlete mensup bir avukatı meslektaş bilerek ona bir meslektaşa yaraşır biçimde ve dürüst davranacaktır.

5.2   Avukatlar ve çeşitli Devlet Arasında Dayanışma

5.2.1 üye bir devlet mensup bir meslektaşının talepte bulunduğu her avukat yetkili ve yeterli bulmadığı bir davayı almaktan kaçınmakla yükümlüdür. Arzulanan hizmeti verebilecek bir avukatın temasa geçebilmesi için meslektaşına yardım etmelidir.

5.3   Avukatlar arası Haberleşme

5.3.1 Üye bir devletteki meslektaşına gizli nitelikte bir haber yollayan avukat bu arzusunu açıkça belirtmelidir

5.3.2 Muhaberatın gizliliği niteliğini koruyabilecek bir durumda olmayan avukat muhtevayı açıklamadan haberi geri yollamalıdır.

5.4   Müvekkil Bulma Ücreti

5.4.1 Avukat bir meslektaşı veya bir 3 üncü kişi vasıtasıyla temasa geçtiği bir müvekkili tavsiyeleriyle yönlendirmesi karşılığı olarak bir ücret, komisyon ya  da benzeri bir maddi karşılık talep ve kabul edemez.

5.4.2 Avukat, kimseye, bir müvekkili tanıştırması karşılığında bir ücret, komisyon ya da benzeri maddi bir karşılık ödeyemez.

5.5.  Karşı Tarafla İlişki

Avukat, belirli her davada başka bir avukat tarafından temsil olduğunun ya da yardım gördüğünü bildiği karşı tarafla doğrudan ilişkiye geçemez eğer ki meslektaşı kendisine haber verilmesi şartıyla buna muvafakat etmiş olsun.

5.6   Avukat Değişimi

5.6.1 Avukat, berili bir davada müvekkilin menfaatlerinin savunulması hususunda bir başka avukata halef olabilir. İleride 5.6.2’ de öngörülen hüküm mahfuz kalmak kaydıyla selefini uyarmak ve ona ilişkin masraf ve ücretin ödenmesiyle ilgili önlemlerin alındığından emin olmak zorundadır.

5.6.2 5.6.1 maddede öngörülen şartlar yerine getirilmeden önce müvekkilin menfaati acil önlemler alınmasını gerektiriyorsa, avukat selefine derhal bilgi vermek şartıyla bu önlemleri alabilir.

5.7  Maddi Mesuliyet

Çeşitli üye devlet barolarına mensup avukatlar arasındaki mesleki ilişkilerde, bir meslektaşını bir müvekkile tavsiye ya da takdimle yetinmeyip,bir davayı temas halinde olduğu bir avukata teslim eden ya da ona danışan avukat, müvekkilin ihmali halinde dahi, yabancı avukat danışmadan kaynaklanan ücret, masraf ve günlük harcamaları ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte ilgili avukatlar, ilişkilerini başında, konuyla ilgili farklı hükümler getirebilirler. Bundan başka, avukat, her zaman kişisel sorumluluğundan çekinme kararını yabancı meslektaşına bildirmeden önce ortaya çıkan  ücret, masraf ve günlük harcama tutarını sınırlı tutabilir.

5.8 Genç, Avukatların Yetiştirilmesi

Çeşitli üye devletlere  mensup avukatlar arasındaki işbirliği ve güveni müvekkillerin menfaatine yönelik olarak güçlendirmek amacıyla, çeşitli üye devletlerin kanunları ve usul kurallarına daha iyi vakıf olunmasını teşvik etmek gerekir. Avukat, bu amaca yönelik olarak başka üye devletlerden gelen genç meslektaşlarının yetiştirilmelerini sağlamayı, kişisel bir görev olarak kabul edecektir.

5.9  Üye Devlet Avukatları Arasında İhtilaflar

5.9.1 Bir avukat, başka bir üye devlete mensup meslektaşının meslek kurallarından birini çiğnediği kanaatine varırsa, öncelikle meslektaşının dikkatini çekmekle yükümlüdür.

5.9.2 Birkaç üye devlete mensup avukatlar arasında mesleki nitelikte bir ihtilafın çıkması halinde, taraflar meseleyi önce dostça yöntemlerle halletmeye çalışmalıdırlar.

5.9.3 Avukat, 5.9.1 ve 5.9.2 maddelerde öngörülen türden bir ihtilafla ilgili olarak bir başka üye devlete mensup bir meslektaşına karşı dava yoluna gitmeden önce, ilgili  baroların dostça bir çözüme yönelik olarak yardımlarını sağlamak açısından kendi devletinin ve diğer meslektaşının devletinin barolarına haber vermekle yükümlüdür.

 
Sayfayı Yazdır Sayfayı Gönder


Her Hakkı Saklıdır ©2006 Elazığ Barosu
Tasarım Byticaret
 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

18.06.2024
AV. MELİH EFE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.