GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ
Tarih: 13.12.2022| Okunma Sayısı: 736

ELÂZIĞ BAROSU

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMAÇ

Madde 1-) Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Komisyonu'nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2-) Bu yönerge Elâzığ Barosu'na kayıtlı, TBB Avukatlık Ruhsatname tarihi baz alınarak meslekte beş yılı ve 30 yaşını doldurmamış avukatların temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

Bu yönergede geçen tanımlardan;

Baro: Elâzığ Barosunu,

Genç Avukat: Elâzığ Barosunda, stajını tamamlamış ve Elâzığ Barosuna kayıt için başvuru yaparak ruhsat bekleyen avukat adaylarını ve meslekte 5 yılını doldurmamış 30 yaş altı avukatları,

Meclis: Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisini,

Komisyon: Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Komisyonunu,

Divan: Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu Divanını,

Genel Kurul: Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunu,

Yürütme Kurulu: Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulunu,

İzleme Kurulu: Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi İzleme Kurulunu,

Temsilci: Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Temsilcisi,

Koordinatör: Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Komisyonu Koordinatörünü,

Yönerge: Elâzığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönergesini ifade eder.

DAYANAK

Madde 3-) Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15. Maddesi uyarınca Elâzığ Barosu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Genç Avukatlar Meclisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

MECLİSİN AMACI

Madde 4-) Elâzığ Barosu’na kayıtlı genç avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir komisyondur.

ÜYELER
Madde 5-)
Elâzığ Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılını ve 30 yaşını doldurmamış ayrıca avukatlık stajını bitirip Elâzığ Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları, meclisin ve komisyonun doğal üyeleridirler.

Koordinatör, komisyonun doğal üyesidir.

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde 6-) a) Gençlik Meclisi’nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,

b) Meclis doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, üyelerin özlük hakları konusunda gelen talep ve şikâyetlerin takip edilmesi ve çözüm önerileri üretilmesi, 

c) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi,

d) Bu konularda baro yönetim kurulu toplantılarına Gençlik Meclisi temsilcisinin gönderilmesi,

MECLİSİN ORGANLARI

Madde 7-) Gençlik Meclisi organları şunlardır;

a) Genel Kurul 

b) Yürütme Kurulu

c) İzleme Kurulu

GENEL KURUL
Madde 8-) Görevi; 

1. Yürütme kurulunun üyelerini seçmek, 

2. Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları gerçekleştirmek.

3. Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak, 

4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek 
 

GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ:

Madde 9-)

1. Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul iki yılda bir kez Aralık ayının ikinci haftası içinde Yürütme Kurulu Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, Yürütme Kurulu ve İzleme Kurulunu seçmek üzere toplanır.

2. Olağan Toplantı: Genel kurul yılda bir kez madde 8/2 de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. Toplantı yürütme kurulunca yönetilir.

3. Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul Yürütme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Gençlik Meclisi üyelerinin en az 1/5’ inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati yürütme kurulunca üç gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Madde 10-) Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:

Seçimli Olağan Toplantı, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır.

Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli doğal üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.

Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır.

Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür.

Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir. Üyeliğe seçilememiş olan adaylar yedek üye olurlar.

Madde 11-) Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:

Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı yürütme kurulu yönetir.

Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır.

Oyların eşitliği halinde, genel kurul olağan toplantısını yöneten yürütme kurulu başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.


YÜRÜTME KURULU

Madde 12-) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun oluşumu:

Bir temsilci, bir temsilci vekili, bir sekreter ve sekiz üyeden oluşur.

Gençlik Meclisi’nin 2 yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında adaylar arasından en yüksek oyu alan 11 aday asil üye onları takiben en fazla oy alan 3 üye de yedek üye olarak seçilir. Oyların eşitliği halinde kıdemi az olan üye divanca yürütme kuruluna atanır.

Seçilen 11 üye kendi arasında yapacağı seçimle yürütme kurulu temsilcisini seçer. Temsilci seçimi, seçim sonuçlarının açıklanmasına müteakip genel kurul önünde aynı divan tarafından yürütülen gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılacak seçimle belirlenir. Temsilci adaylarının oylarının eşit olması halinde genel kurul oylamasından en çok oyu alan aday temsilci seçilir.
Yürütme Kurulu temsilcinin yönetiminde yapacağı ilk toplantıda temsilci vekili ve sekreter üyeyi seçerek görev dağılımını belirler.

Madde 13-) Yürütme Kurulu’nun Görevleri:

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;
a) Ayda bir toplantı yapmak, Gençlik Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak projeleri hazırlamak,

b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nu yılda bir toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.

c) Gençlik Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,

d) Gençlik Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak, Yürütme kurulu toplantı tutanaklarını yayımlamak,

e) Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,

f) Baro tarafından kurulan komisyonlarda görevler almak, ilgili konuya ilişkin Baro tarafından kurulmuş bir komisyon olmaması ve görevin gerektirmesi halinde ise geçici alt çalışma grupları oluşturmak.

g) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

h) Gençlik meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların Baro yönetim kurulunda görüşülmesi için koordinatöre iletmek.

i) Gençlik meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında Baro yönetim kurulu toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek,

J) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere 3(üç) ayda bir dönem raporu hazırlamak,

Madde 14-) Yürütme Kurulu’nun Görev Süresi ve Görevin Sona Ermesi:

 Elâzığ Barosu Gençlik Meclisi Temsilcisi ve Yürütme Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi temsilci ve heyet üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa veya ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.

Yürütme kurulu toplantılarına iki defa üst üste veya toplamda beş defa özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyesi, Baro Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile yürütme kurulu üyeliği görevi sona erdirilir. Üyeliği sonlanan üye yerine yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.

Yürütme kurulu toplantılarının, iki defa üst üste veya toplamda beş defa özürsüz ve izinsiz olarak yapılamaması ve bu sebeple komisyonun işlevsiz ve etkisiz hale gelmesi durumunda Baro Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluğunun oyu ile yürütme kurulunun görevi sona erdirilir. Bu fıkra doğrultusunda yürütme kurulunun görevinin sona ermesi halinde bir sonraki seçim dönemine kadar komisyonun faaliyetleri Koordinatör aracılığıyla yürütülür.

Aynı kişiler; yaş, kıdem ve diğer şartları sağladıkları takdirde yeniden seçilebilir.

Madde 15-) Yürütme Kurulu'nun Çalışma Yeri ve Toplantı Usulleri:

Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu'nun çalışmaları için uygun bir yer ve gereçler tahsis edilir.

Yürütme Kurulu, ayda bir defa olmak üzere, Baro yönetimi tarafından belirlenecek çalışma alanında toplanacaktır. Baronun fiziki şartları sebebiyle söz konusu çalışma alanının uygunluk durumunun ayarlanması amacıyla toplantı günü ve saati hususu, toplantı gününden önce Baroya bilgi verilecektir.

İZLEME KURULU

Madde 16-) İzleme Kurulu’nun Oluşumu ve Görev Süresi 

İzleme kurulu 1 başkan ve 2 üye onları takiben en fazla oy alan 3 üye de yedek üye olarak seçilir. Genç Avukatlar Meclisi İzleme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde kıdem ve yaş yönünden doğal üyelik şartları kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur. 

Madde 17-) İzleme Kurulu’nun Görevleri:

a) Ayda bir toplantı yaparak, Yürütme Kurulu’nca alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek,

b) Alınan kararların uygulamalarında çıkan aksaklıkları veya sorunları Yürütme Kuruluna rapor halinde bildirmek,

c) Genel Kurul’ca Yürütme Kurulu’na verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda Genel Kurul’a ve meclis üyelerine bilgi vermek,

d) Gerekli gördüğü konularda yürütme kuruluna tavsiyede bulunmak,

e) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmaktır.

Madde 18-) İzleme Kurulu'nun Çalışma Yeri ve Toplantı Usulleri:

Yönergenin 15. Maddesinde belirtilen hususlar, İzleme Kurulu için de uygulanır.

TEMSİLCİ

Madde 19-) Temsilci, genel kurul tarafından yürütme kurulunun seçilmesinin ardından yürütme kurulu üyeleri tarafından seçilir. Temsilci, yürütme kurulu toplantılarını yönetir, meclis adına baro yönetim kurulu ile gerekli yazışmaları yapar, meclisi temsil eder ve yönergede verilen diğer görevleri yapar.

Temsilcinin herhangi sebeple görev süresinden önce görevinden ayrılması halinde bir sonraki genel kurula kadar temsilcilik görevini temsilci vekili üstlenir.

KOORDİNATÖR

Madde 20-) Koordinatör, Genç Avukatlar Meclisi Komisyonu ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimin ve çalışmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ile komisyonun işlevini etkili bir şekilde devam ettirmesi amacıyla gerekli koordinasyonu sağlayan ve yürüten, bu hususta Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu üyesidir. Koordinatörün yetki ve sorumlulukları işbu yönergedeki sair maddeler ve Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

SON HÜKÜMLER

Madde 21-) Giderlerin Karşılanması:

Gençlik Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimince karşılanır. Bu sebeple etkinlik ve çalışmaların maliyet ve giderlerine ilişkin onay, Baro yönetimi tarafından uygun görülmesi halinde onaylanır. 

Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tâbi olduğu esaslar uygulanır.

Madde 22-) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 23-) Bu yönerge hükümleri, 

a- Baro Yönetim Kurulu tarafından,

b- Gençlik Meclisi Komisyonu doğal üye tamsayısının 1/3’ünün yazılı teklifi ile gelen değişiklik talepleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

GEÇİCİ MADDE: 

Bu yönergenin baro yönetim kurulunca kabulünden sonra yapılacak ve Elâzığ Barosu Gençlik Meclisi Komisyonu organlarının teşekkül edeceği ilk seçimli olağan genel kurulu; Elâzığ Barosu Yönetim Kurulunun belirlediği yer, gün ve saatte yapılır. Bu toplantı Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde belirtilen 30 günlük ilan şartı aranmaksızın yapılır.

İş bu yönerge Elâzığ Barosu Yönetim Kurulu’nun …./….../…... tarihli toplantısını …... nolu ka­rarıyla yürürlüğe girmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Şubat 2024><<
Şubat 2024
 PSÇPCCP
52930311234
6567891011
712131415161718
819202122232425
926272829123
1045678910

26.02.2024
AV. MELİH EFE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.