YENİ CMK UYGULAMA YÖNERGESİ
Tarih: 28.08.2023| Okunma Sayısı: 2039

ELAZIĞ BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

I. BÖLÜM – AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam:

MADDE 1

(1) Baroların Avukatlık Kanununun 76. ve 95. maddeleri ile üstlendikleri “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmek üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Elazığ Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması, mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, insan haklarına saygıya dayalı ve adil bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirilmesi ve bu çalışmaları yürütecek organlar ile bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Dayanak
MADDE 2

Bu yönerge T.C. Anayasası, 6366 Sayılı Kanun ile onaylanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, TBB Meslek Kuralları ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 3

(1) Bu yönergenin uygulanmasında;

Baro; Elazığ Barosu’nu,

Baro Başkanı; Elazığ Barosu Başkanı’nı,

Baro Başkanlığı; Elazığ Barosu Başkanlığı’nı,

Baro İlçe Temsilcileri; Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilcilerini, ilçe temsilcileri görevlendirilmeyen hallerde Elazığ Barosunun ilçelerde bulunan baro yönetim kurulu üyelerini,

CMK Otomasyon Sistemi / Baronet; CMK gereği görevli avukata görevlendirme yapmak için baro tarafından kullanılan avukat otomatik atama sistemini,

CMK Servisi; Elazığ Barosu tarafından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş ve yönergede belirtilen çalışma konularını ve işlemlerini yerine getirmekle yükümlü personeli,

Çocuk; on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

Görevlendirme Listesi; yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak Sertifika/Katılım Belgesi almış ve Elazığ Barosu CMK otomasyon sistemine katılmış müdafi ya da vekil olarak görev alan avukat ya da avukatları gösteren listeyi,

Görev Puanı; otomasyon sistemi tarafından yapılan her görevlendirme başına sistemden alınan puanı,

Görevlendirme Yazısı; CMK otomasyon sistemi veya Baro tarafından CMK görevlendirmesine ilişkin görevli avukata yapılan otomasyon bildirimini veya yazılı bildirimi,

Görevli Avukat; yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak Sertifika/Katılım Belgesi almış ve Elazığ Barosu CMK otomasyon sistemine katılmış müdafi ya da vekil olarak görev alan avukat ya da avukatları,

Görevli Yönetim Kurulu Üyesi; yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere Baro Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesini,

Kovuşturma;  iddianamenin kabulüyle başlayan ve hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

Müdafi; yönerge gereği şüpheli/sanık avukatı olarak görev alan avukatı,

Ortalama Puan; Soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sisteme katılmış görevli avukat sayısına bölünmesi suretiyle oluşan puanı,

Katsayı Puanı;

Meslekte 5 yıllık kıdemi dolmamış olan avukat için 0,50 değerini,  

Meslekte 5 yıllık kıdemi doldurmuş olup ta, 10 yıllık kıdemi doldurmamış olan avukat için 0,75 değerini,

Meslekte 10 yıllık kıdemi doldurmuş olan avukat için 1,00 değerini,

Görev kabul puanı; yapılan her görevlendirme için sistem tarafından belirlenen puan ile avukatın içinde bulunduğu kıdeme denk gelen katsayı puanının çarpımı sonucu hanesine yazılan puanı,

Sertifika/Katılım Belgesi; CMK eğitim çalışması sonucu baro tarafından düzenlenen veya başka barolardan alınan belgeyi,

Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

Vekil; yönerge gereği mağdur/müşteki/katılan avukatı olarak görev alan avukatı,

Yönerge; Elazığ Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, Elazığ Barosu CMK Uygulama Yönergesi’ni,

Yönetim Kurulu; Elazığ Barosu Yönetim Kurulu’nu, İfade eder.

 

II. BÖLÜM - ORGANLAR ve GÖREVLERİ

Organlar:

MADDE 4

(1) CMK uygulamasına ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, CMK Komisyonu, CMK Uygulama Servisi, Elazığ Barosu İlçe Temsilcileri ve gönüllü avukatlar tarafından yerine getirilir.

(2) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması, önlemlerin alınması ve yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son karar organıdır.

(3) Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçını bu yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere görevlendirir. Görevli Yönetim Kurulu Üyesi; yönergede yer alan organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, servis çalışmalarını izler ve denetler, yönergede yer alan organların çalışmalarına ilişkin altı ayda bir hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

CMK Komisyonu:

MADDE 5

(1) CMK Komisyonu, Görevli Yönetim Kurulu üyesi dışında son bir yıldır fiilen CMK görevlendirme listelerinde yer almış en az altı üyeden oluşur. CMK Komisyonu, Yönetim Kurulu’nca, seçimli olağan genel kurulu izleyen ay içinde belirlenir. CMK Komisyonu üyeleri başvuran gönüllüler içerisinden yönetim kurulunca görevlendirilir.

(2) Kurul, ayda en az iki kez, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar verir. Toplantılara CMK servis müdürü de raportör olarak katılabilir. Art arda 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye üyelikten çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine Görevli Yönetim Kurulu üyesinin her CMK Komisyonu üyesi için gönüllüler arasından göstereceği iki aday arasından Baro Yönetim Kurulunca en geç 1 hafta içerisinde görevlendirme yapılır. Yeni görevlendirilen üye eksilen üyenin yerini tamamlar.

(3) Komisyon;

a- CMK Uygulamalarında müdafi/vekil olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını kabul ve kaydını yapmak,

b- CMK ‘dan kaynaklanan müdafii/vekil görevlendirilmelerini, soruşturma aşamasında yönlendirilmesini gerçekleştirmek,

c- Müdafi/vekil görevlendirmelerinde, mahkeme dava dosyası sayılarında kıdem esası gözetilerek eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde çalışmak,

d- Müdafi/vekillerden gelen ve komisyonu ilgilendiren şikayet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeleri kabul etmek, karar vermek ve gerekli organlara iletmek,

e- Müdafi başvuruları ile tutuklu ve hükümlülerden gelen müdafi taleplerini incelemek ve uygun olanlara müdafi atamalarını yapmak,

f- Müdafi/vekillerden ücrete ilişkin makbuz ve evrakları incelemek, zorunlu yol giderleri konusunda avukatların rayice uygun beyanlarını almak, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına evraklarının teslimini sağlamak ,yasa ve yönetmeliğe uygun olmayan evrakları ilgilisine iade etmek,

g- Müdafi/vekillerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümü konusunda müdafi/vekillere yardımcı olmak,

h- Müdafi/vekil atamaları ile ücret ödemeleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen dökümlerin komisyon bünyesinde hazırlanacak raporlar ile uygulamada karşılaşılan sorunları, saptanan hukuka aykırılıkları ve tayin edilen müdafi/vekillerin servise bildirdikleri raporları her yıl Ocak ayında CMK Komisyonu olarak Baro Yönetim Kurulu’na sunmak,

ı- Meslek içi eğitim ve seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesinde, yer ve zaman tespiti, seminer idaresi, konuşmacıların tayin ve tespiti ile bu kişilerin bu faaliyetlere katılım ve organizasyonunun sağlanmasında çalışmak ve alınan kararlar neticesinde söz konusu meslek içi eğitim çalışmalarından Baro Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek ve onayını almak,

i- CMK Komisyonu’nca alınan kararların gereği için Baro Yönetim Kurulu ile gereken yazışmaları yapmak,

j- Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Baro İlçe Temsilcileri:

MADDE 6

(1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilciler; kendi bölgesindeki görevlendirme uygulamasını izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında CMK servis müdürünü ve görevli yönetim kurulu üyesini bilgilendirir. İlçesinde görevli avukatlara CMK uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin aktarılmasını sağlar. İlçede düzenlenecek toplantılara ev sahipliği yapar. Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

III. BÖLÜM – GÖREVE İLİŞKİN ESASLAR

Sisteme Kabul:

MADDE 7

(1) CMK kapsamında görevlendirilmek isteyen avukatlar, CMK otomasyon sistemine kayıt olmak için Baro Başkanlığı'na yazılı olarak başvururlar.

(2) CMK görevlendirme listelerinde yer almak isteyen avukatın CMK eğitim çalışmasına katılarak Sertifika/Katılım Belgesi alması veya başka il barolarından Elazığ Barosunun eğitim programına denk bir eğitim programı sonucu alınmış Sertifika/Katılım Belgesi sunması zorunludur. Bu şekilde Sertifika/Katılım Belgesi olmaksızın CMK görevlendirme listelerine alınmak isteyen avukatın talebi, Sertifika/Katılım Belgesi ibraz edilinceye kadar red edilir.

(3) CMK görevlendirme listelerinde yer almak isteyen avukatın, Sertifika/Katılım Belgesi ile birlikte, vergiye kayıtlı olduğuna veya bir avukat yanında sigortalı olarak kayıtlı bulunduğuna dair belge sunmaları gerekir.

Görevlendirme Esasları:

MADDE 8

(1) CMK uyarınca avukat görevlendirme yetkisi yalnızca Baro Başkanlığına aittir.

(2) Adliyesi bulunan Palu, Karakoçan, Kovancılar ilçeleri ile Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde avukat talepleri, o bölgelere ait oluşturulacak görevlendirme listelerinden karşılanır. Görevlendirme listeleri oluşturulurken görevli avukatın büro adresi ve kayıtlı olduğu vergi dairesi temel alınır. Görevli avukat sadece görev yaptığı ilçedeki görevlendirme listesine kaydolmayı isteyebilir. 

(3) Görevlendirmeler puan sırasına göre yapılır. Görevli avukatın puanları; kabul ettikleri görevlerden aldıkları görev kabul puanları ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları görev red puanları toplamından oluşur.

(4) Soruşturma evresi ve kovuşturma evresine ilişkin görevlerin puanları ayrı ayrı tutulur. Müdafi veya vekil soruşturma ve kovuşturma evrelerinden bir bölümünde görevlendirme almak istemez ise bunu Baro’ya yazı ile bildirir veya Baronet sistemi üzerinden tercihte bulunabilir. Koşulları varsa Baronet sistemi üzerinden yılda en çok 30 güne kadar mazeret belirtebilir. Bu süre dakika bazlı olarak işler. Avukat dileği zaman, dilediği kadarını kullanabilir.

(5) CMK görevlendirme listelerine eklenecek avukatlar, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ortalama giriş puanından sisteme dahil edilirler. Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen, askıya alma-çıkarma gibi nedenlerle listeden çıkmalarının ardından yeniden listeye dahil edilecek olanlar listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla, ortalama puanla sisteme dahil edilirler.

Ortalama puan, o ana kadar yapılan toplam görev puanlarının nöbet listesine kayıtlı avukat sayısına bölünmesi ile oluşur. Ancak mesleğe yeni başlayan avukatın CMK listesinde görev alınma durumu mevcut ise soruşturma listesinde bir defaya mahsus olmak üzere ortalama puana –2 soruşturma puanı ilave edilerek, kovuşturma listesinde ise -1 Ağır Ceza Mahkemesi puan ilave edilerek listede üst sıralarda yer almaları böylelikle daha fazla görev almaları sağlanır.

Bölge değişikliği yapanlardan aynı bölgeye geri dönenler, yine listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Ortalama puandan geri dönüş, sistemden çıkış tarihindeki puanın üzerinde olanlara uygulanmaz. Bu durumda çıkış puanı üzerinden sisteme dahil edilir.

(6) Görevlendirme listesinde yer alan avukat kendi isteği ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilir. Bir zorunluluk olmaksızın listeden ayrılmayı isteyen avukatın yeniden görevlendirme listesine dahil edilmesi için, yazılı talebi ve çıkma tarihi üzerinden an az 6 ay geçmiş olması gerekir.

(7) Mesleki kıdemi bulunup sisteme kayıtlı bulunan veya ilk defa sisteme kaydedilecek olan avukat ihtiyacını bildirir yazılı bir başvuruda bulunursa, ortalama puandan indirim yapılarak görevlendirme listesine kaydının yapılıp yapılmayacağına yönetim kurulu karar verir.

(8) Aynı soruşturma evresinde 5 kişiden fazla şüpheli ya da mağdura ve aynı şüpheli ya da mağdurun 5 adetten fazla dosyasına aynı avukat görevlendirilmez. Görevlendirilen avukat, 5 adedin üzerindeki kişi ya da soruşturma dosyalarına katılamaz. Katılsa bile ücreti ödenmez. 5 adet görevlendirmeden fazla görevlendirme talebi alan avukat, yeni bir avukat atanmak üzere Baroya bilgi vermek zorundadır.

(9) Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmeyen kişiler için görevlendirme yapıldıktan sonra görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilen kişiler, görevli avukat tarafından baroya bildirilir. Bu şekilde bildirilen kişilere, baro tarafından ayrı birer avukat ataması yapılır. Menfaat çatışması tespiti ile ilgili olarak, görevli avukatın beyanı esas alınır.

(10) Kovuşturma evresinde müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukat, haklı mazereti bulunması hâlinde ve geçici olarak, görevlendirme yazısına dayanarak Elazığ Barosu CMK görevlendirme listesinde yer alan başka bir avukata yetki verebilir.

(11) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi ve bu durumu kovuşturma makamı ile Baro Başkanlığına bildirmesi hâlinde, baro tarafından görevlendirme yapılan dosya için yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

(12) Baro Başkanlığı, görevlendirme ilke ve esaslarına ilişkin kurallar ile ilgili olarak hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine ilişkin tedbir ve kararları alır.

(13) CMK görevi alan avukatın askerlik hizmetini bedelli yapması halinde askerlik hizmet süresi aralığını askerlik hizmeti başlamadan önce CMK Komisyonuna yazılı olarak bildirilmesi halinde, CMK komisyonunun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararıyla dört hafta süreyle mazeretli sayılmasına karar verilebilir. Bu süre yıllık mazeret hakkından sayılmaz.

(14) CMK listesinde görevli iken askerlik görevi için listeden ayrılmış olan avukat askerlik görevinin bitiminden sonra listeye kayıt için müracaat ettiğinde ortalama puandan listeye giriş yapar.  

(15) CMK görevi alan avukatın doğum yapması durumunda, CMK Komisyonuna yazılı olarak başvurulması halinde CMK Komisyonunun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararıyla sağlık raporu dikkate alınarak 8 hafta mazeretli sayılmasına karar verilebilir. Bu süre yıllık mazeret hakkından sayılmaz.

CMK Görevlendirme Dağılımında Esaslar

MADDE 9

Görevli avukat görevlendirilme dağılımlarında uygulanacak olan ilke, yöntem ve parametreler aşağıda belirtildiği gibi uygulanır;

(1) Müdafii veya vekil talebi, kolluk, savcılık ya da mahkemelerce kendilerine verilen kullanıcı şifresi ve kullanıcı adı kullanılarak BARONET sistemine giriş yapılarak online olarak talep edilir. Gelen talep sistem tarafından değerlendirilir, ilgili nöbet listesinde en uygun olan avukattan başlayarak avukatın sisteme kaydettirdiği cep telefonuna çağrı yapar. Avukat görevi kabul ettiğinde veya reddettiğinde kendisine belirlenen görev puanı verilir ve listede puanı sırasına yerleşir.

(2) Listeler görev puanı esasına göre tutulur. Avukata yapılan her çağrı için görev puanı verilir. Görev puanı CMK ücret tarifesindeki ilgili görevlendirmenin TL karşılığı olan miktarın rakamsal karşılığıdır. Adalet Bakanlığı’nın her yıl düzenlemiş olduğu CMK ücret tarifesi değişeceği için BARONET sistemi üzerinden CMK İşlemleri başlığı altında bulunan CMK Ücret Tarife’si bölümünden gerek ücret gerekse görev puanı takip edilebilir.

(4) Kabul, red, ulaşılamama, meşgul vs. durumlardaki puanlama esaslarını Baro Yönetim Kurulu belirler.

(5) Görevlendirme, cep telefonuna gelen çağrıya olumlu yanıt vermekle başlar. Görevi kabul eden avukat, belirtilen zaman zarfı içerisinde görev yerine ulaşmak durumundadır. Aksi halde talepte bulunan kurum yeniden avukat görevlendirmesi isteyebilir. Bu durumda avukatın puanına ilgili görev puanı eklendiği gibi ayrıca ilgili tam görev puanı kadar da ceza puanı sistemce otomatik olarak eklenir. Geçerli mazeret olmaksızın, görevlendirme yapılan avukat, görevinin gereğini yerine getirmediği takdirde hakkında disiplin hukuku hükümleri uygulanır.

(7) Mazeretli olmadığı halde görev kabul etmeyen, sistemin çağrısına cevap vermeyen ya da telefonuna ulaşılamayan avukatın puanına ilgili kurumdan görevlendirilen tam görev puanı eklenir.

(8) Savcılık ve mahkeme aşamasında görevlendirilen gönüllü avukatın bu kurumlarda hakim veya Cumhuriyet Savcısı eşi, sebep veya nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) hısım olması halinde kendisine görevlendirme yapılmaz, yapılmış ise görev iade edilir ve ilgili görev puanı silinir.

(9) Görevli avukatın listenin ilk sıralarına ulaşması halinde kendisine görevlendirme yapılabileceğine dair SMS gönderilecektir. SMS gönderilmesi bilgilendirme amaçlı olup, Görev şartı değildir.

(10) Sistemden kaynaklanan teknik hatalardan dolayı oluşabilecek görevlendirme yapılamayan durumlarda, görevlendirme Baro Başkanı veya CMK’dan sorumlu Yönetim kurulu üyesi tarafından yapılacaktır.

(11) CMK Asistan Robotu, talebin geldiği bölgedeki puan listesinden puanı en az olan ve o an için herhangi bir mazereti bulunmayan avukatı arar görev bilgilerini okur. Avukat görevi kabul ederse kabul edildiği bilgisini sisteme işler ve kendisine görev bilgilerini içeren bir SMS atar.

(12) Listede  yer alan avukatın, Baroyu temsilen tarafına yapılan herhangi bir görevlendirmenin ifası sırasında, kendisine aynı zamanda CMK görevlendirmesi gelmesi durumunda, ilgili avukat görevli sayılacağından hakkında ceza puanı uygulanmaz. Uygulanması halinde ilgili avukatın baroya yapacağı yazılı başvuru üzerine ceza puanı ilgili personel tarafından silinir.

(13) Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır. Aranan avukat tarafından,

a- Cevap verilmemesi,

b- Telefon açıldıktan sonra arama sonlandırılması

c- Hatalı tuşlama yapılması,

c- Meşgul sinyali verilmesi

Halinde arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1 dakika bekleyip tekrar arar. Bu durum en fazla 2 defa tekrarlanır.

Aranan avukatın her üç aramada cevap vermemesi, meşgul olması, telefon açıldıktan sonra arama sonlandırılması, hatalı tuşlama yapılması ya da görevi ret anlamına gelecek diğer eylemlerin olması durumunda tam görev puanı kadar ret ceza puanı verilir.

(14)  Aranan avukatın görevi reddetmesi durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçer. Aranan avukatın görevi reddetmesi durumunda gelen görevin karşılığı olan tam görev puanı kadar ret ceza puanı verilir.

(15) Görevli avukat görevlendirmeyi kabul etmesine rağmen haklı bir neden olmaksızın göreve gitmemesi yada görevi iade etmesi halinde o göreve ilişkin tam görev puanı ile birlikte 2 ret ceza puanı verilir.

(16) Görevli avukat görevlendirmeyi kabul ettiği andan itibaren Elazığ Merkez ilçe Belediye sınırları içerisinde bulunan kurumlarına 45 dakikada, diğer kurumlara yapılan görevlendirmelerde ise 75 dakikada ulaşmalıdır.

Görevin sona ermesi:

MADDE 10

(1) Avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer;

Soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası açılması hâlinde ise; iddianamenin kabulü kararı verilmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi ve katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

Kovuşturma evresinde; esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ve zorunlu müdafilik ve vekillik kapsamı dışındaki hallerde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi ve katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

(2) Yargılamanın hangi evresinde olursa olsun birden fazla kişi için görev alan avukatın görevi, menfaat çatışması çıktığı anda görev yaptığı tüm kişilerle ilgili olarak sona erer. Ancak görevlendirilen avukatın görüştüğü kişilerden herhangi birinin beyanından menfaat çatışmasını tespit etmesi halinde, aralarında menfaat çatışması olan diğer kişilerle görüşmemiş olması şartıyla, görüştüğü kişiler için görevi devam eder. Menfaat çatışması bulunan diğer kişiler için yeni görevlendirme yapılması amacıyla CMK servisine bilgi verir.

(3) Görevden çekilme yasalardaki koşullar dâhilinde gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları uyarınca görevin devam etmekte olduğu merciye iletir. Avukatın görevden çekilme konusundaki bildirimi sonrasında ilgili kişi için yönetmelik gereğince yeniden avukat talebinde bulunulur. Avukatın görevden çekilme gerekçesi ile ilgili olarak baroya vereceği bilgi ayrıca değerlendirilir.

(4) Davanın yetkisizlik veya başka her hangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde görev sona erer. Birleştirme durumunda; birleştirme ile esası kapanan dosyadaki avukatın görevi birleşen dosya üzerinden devam eder. 

(5) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışındaki sebeplerle görevlendirme listesinden çıkan görevli avukatın görevi, müdafiliğine karar verilmemiş mahkeme görevleriyle ilgili olarak sona erer. Kovuşturma evresinde devam eden görevlerini ise, halen görevlendirme listelerinde yer alan bir başka görevli avukata ücretsiz takip edilmek üzere devredebilir.        

Görevli Avukatın Hak ve Yükümlülükleri:

MADDE 11

(1) Görevli avukat; görevlendirmelerin yapıldığı CMK otomasyon sisteminde, kendisine özgülenen kullanıcı adı, parola, şifre ile gireceği sayfadan yapacağı işlemlerle listedeki sırasını görebilir.

(2) Görevli Avukat, yapılan görevlendirmelerin son durumuna ilişkin bilgileri içerir raporları, istenildiği zaman istenen şekil ve araçlarla Baroya vermek zorundadır.

(3) Görevlendirmelerle ilgili Baroya verilen bilgilerin yanlışlığı sebebiyle gereksiz ya da fazla ödemeye yol açılmışsa, görevli avukat talep halinde fazla ödemeyi iade etmek zorundadır.

(4) Görevden çekilme yasadaki koşullar ile sınırlıdır. Görevden çekildiğini dosyaya ileten avukat çekilme durumunu ve gerekçesini, gecikmeksizin ve dosyaya baro tarafından yeni bir avukat görevlendirmesi yapılmadan önce baroya da yazılı olarak bildirir.

(5) Görevli avukat, atandığı görevle ilgili olarak karşılaştığı hukuka aykırılıklar ile işkence, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet gibi görevlendirmenin ivedi yapılmasını gerektiren durumlarda, CMK kapsamında görevlendirme yapılamıyor ise kişinin gelir durumuna bakılmaksızın, soruşturma evresine ilişkin görevlendirmenin adli yardım görevlendirme listesinden yapılabilmesi için derhal baro başkanlığına bilgi vermekle yükümlüdür.

(6) Görevli avukat, soruşturma aşamasında yaptığı görevle ilgili olarak, baro tarafından matbu olarak hazırlanan ve bu yönetmeliğe ek olarak yer alan raporu evrakına eklemekle yükümlüdür.

Ücret ve Giderler:

MADDE 12

(1) Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler, 02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde ödenir.

(2) Soruşturma aşamasında baro tarafından veya CMK otomasyon sistemi tarafından görevlendirilmediği halde görev yapan veya başkası adına yapılmış bir görevlendirme üzerine soruşturma işlemlerine yetkisiz olarak katılan ile kovuşturma evresinde baro görevlendirmesi olmaksızın mahkemenin sözlü talebi üzerine görev kabul eden avukata yaptığı işe ilişkin CMK ücreti ödenmez ve evraklarının sisteme kaydı yapılmaz

 

IV. BÖLÜM - MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI

Eğitim Çalışmaları:

MADDE 13

(1) CMK görevlendirme listelerinde yer almak isteyen avukatın CMK eğitim çalışması sonucu Sertifika/Katılım Belgesi almak zorundadır. Baro tarafından Eğitim çalışmasının tarihi CMK Komisyonunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgililere duyurulur. CMK listesinde görev yapabilmek için avukatların Baro Tarafından düzenlenecek CMK eğitim çalışmasına katılarak sertifika almaları zorunludur. İç Yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile eğitim sertifikası olmayan listedeki avukatların Yönergenin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenecek CMK Eğitim çalışmalarından en az birine katılarak sertifika alması zorunludur.

Sertifikalı eğitim programına katılmayan veya sertifika süresi dolduktan sonra baro tarafından düzenlenen ilk 1 yıl içerisinde düzenlenen eğitim çalışmalarından en az birine katılmayan avukat CMK görev listesinden çıkarılır. 

Baro istediği zaman CMK eğitim çalışması düzenleyebilir. Son CMK eğitim çalışması tarihinden sonra yeni bir CMK eğitim çalışmasının düzenlenebilmesi için, Baro Levhasına kayıtlı avukatlardan 40 başvuru sayısına ulaşılması gerekir. 30 başvuru sayısına ulaşılması halinde 30 gün içinde veya başvuru sayısı 30 sayısına ulaşmasa bile son eğitim tarihinden itibaren 6 ay geçmekle yeni bir eğitim çalışması yapılır.

(2) Eğitim çalışmasının tarihi CMK Komisyonunun önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgililere duyurulur. Başvuran avukatın CMK eğitim çalışmasına davet edilebilmesi için baroya yazılı olarak yaptığı başvuru tarihi esas alınır. Eğitim çalışması tarihinin adli tatile denk gelmesi halinde bu çalışma adli tatili takip eden 30 gün içerisinde gerçekleştirilir. Yapılacak CMK eğitim çalışmasına katılanlara, yönetim kurulunca aksine bir karar alınmadıkça çalışmadaki tüm oturumlara katılmış olmaları hali ve şartıyla ve yönetim kurulunun kararıyla Sertifika/Katılım Belgesi verilir ve talepleri halinde görev listesine dâhil edilirler.

(3) CMK eğitim çalışma süresi online olması durumunda 4 saat, yüz yüze eğitim olması durumunda 8 saatten az olamaz.  Eğitim süresince muhtelif zamanlarda birden fazla kez imza toplanılacaktır.

(4) Elazığ Barosu Stajyer Listesine kayıtlı stajyer avukatlar da, CMK Eğitim çalışmalarına katılarak, Sertifika/Katılım Belgesi alabilirler. Ancak görevlendirme listesine dahil edilebilmeleri için baro levhasına avukat olarak kayıtlı olmaları gerekir.

(5) Başka il barolarından alınmış Sertifika/Katılım Belgesinin kabul edilebilmesi için Elazığ Barosunun eğitim programına denk bir eğitim programı sonucu düzenlendiği belgelendirilmelidir. Sertifika/Katılım Belgesinin denk bir eğitim programından alınmış olması halinde, görevlendirme listesine dahil edilmek için, avukatın yeniden eğitim çalışmasına katılmasına gerek yoktur. Sertifika/Katılım Belgesinin Elazığ Barosunun CMK eğitim programına denk bir program ile alındığının belgelenmemesi halinde, görevlendirme listesine kayıt edilebilmek için Elazığ Barosunun CMK Eğitim programından veya buna denk bir programı uygulayan bir barodan Sertifika/Katılım Belgesi alınması zorunludur.

(6) Başka il barolarından alınan Sertifika/Katılım Belgesinin denkliği hususunda tereddüt oluşursa, CMK Komisyonunun önerisiyle nihai kararı yönetim kurulu verir.

(7) CMK Eğitim çalışmasına katılmak üzere yazılı başvuruda bulunan avukat, telefon veya kısa mesaj veya elektronik posta veya tebligat yoluyla çağırıldığı ve arka arkaya düzenlenen iki eğitim çalışmasına katılmadığı takdirde, sonraki CMK eğitim çalışması için tanınan kontenjan boş olmadıkça, takip eden eğitim çalışmalarına alınmaz.

(8) Yazılı olarak katılacağını bildirdiği CMK eğitim çalışmasına belgelenmiş haklı mazereti bulunmaksızın katılmayan avukat, sonraki eğitim çalışmasına yeniden başvuru yapmak zorundadır.

 (9) CMK Komisyonunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan hallerde, görevlendirme listelerinde bulunan tüm görevli avukatlara yönelik kapsamlı eğitim çalışmaları, değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Yönetim Kurulu mesaj ile bildirmek veya ilan etmek koşuluyla bu toplantılara katılımı zorunlu tutabilir.

 

 

V. BÖLÜM – YAPTIRIMLAR

Uyarı:

MADDE 14

(1) Görevli avukatlardan;

  1. Kabul ettiği görevi haklı bir gerekçe olmaksızın iade eden,
  2. Kabul ettiği göreve madde 9/17 de belirtilen süre içerisinde gitmeyerek başka bir avukatın görevlendirilmesine neden olan,
  3. Soruşturma aşamasında görevlendirildiği işe başka avukat gönderen,
  4. Kovuşturma aşamasında görevlendirildiği işlerin yarısından fazlası için haklı bir mazereti olmaksızın başka bir avukatı yetkilendirenler,
  5. Bu yönerge gereğince yapılmış bir görevlendirme olmaksızın görev yapanlar,
  6. Disiplin kovuşturması gerektirmese bile, görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler,
  7. Bu yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,
  8. Katılımı zorunlu tutulan toplantılara haklı mazereti olmaksızın katılmayanlar,

CMK Komisyonunun önerisi ile veya re’sen Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar.

Uyarı alan avukatlar uyarıldıkları görevle ilgili olarak ücrete hak kazanmazlar.

(2) Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile avukat hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmış veya devam ediyor olması, bu madde gereğince uyarı kararı verilmesini engellemez.

Çıkarma:

MADDE 15

(1) Görevlendirme listelerinde yer alan avukatlardan, bu yönerge nedeniyle verilen görevlere ilişkin fiillerinden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılanlar ile hakkında disiplin kovuşturması açılanlar,  soruşturma ve kovuşturma sonuçlanana kadar CMK Komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile geçici olarak listeden çıkarılabilirler.

(2) Görevli avukatlardan;

a.) İlk uyarı tarihinden başlamak üzere; bir yıl içinde yönergenin 14. maddesi uyarınca üç kez yazılı olarak uyarılanlar, son uyarı tarihinden itibaren,

b.) Bu yönerge uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

CMK Komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılırlar.

(3) Bu madde hükmünce görevlendirme listesinden çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren ancak iki yıl geçtikten sonra gerekli diğer şartların da sağlanması durumunda görevlendirme listesine kaydedilebilirler.

Yaptırım Usulü:

MADDE 16

(1) 14. ve 15. madde hükümlerinin uygulanmasında, konu görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na sevk edilmeden önce ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenmek zorundadır. 

 

 

Ret Puanlarının Silinmesi

MADDE 17:

Listede yazılı avukatlar haksız olarak yazıldığını düşündükleri ret puanlarına karşı, ret puanının sisteme işlendiği tarihten itibaren 1 hafta içinde yazılı olarak CMK Komisyonu’na itiraz edebilirler. Bu süre hak düşürücü niteliktedir. CMK Komisyonu, sorumlu yönetim kurulu üyesinin görüşünü de alarak karar verir.

Yürürlük:

MADDE 18

(1) Elazığ Barosu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Elazığ Barosu CMK Uygulama Yönergesi, Elazığ Barosu listesinde kayıtlı tüm avukat ve stajyer avukatlara baroya bildirdikleri telefon vasıtasıyla SMS yoluyla bildirilir. Ayrıca Elazığ Barosu Web Sayfasında yayınlanır.

(2) Elazığ Barosu CMK Uygulama Yönergesi 01.09.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girer ve Elazığ Barosu Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

18.06.2024
AV. MELİH EFE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.